Г. Прунцева, канд. экон. наук ОО “Институциональные реформы” СУЩНОСТНЫЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

В статье определена сущность и проанализированы основные компоненты комплексного механизма обеспечения продовольст-венной безопасности страны. Представлены инструменты реализации и показатели оценки эффективности функционирования анализированного механизма. Предложена структура комплексного механизма обеспечения продовольственной безопасности.

Ключевые слова: комплексный механизм, аграрный сектор, продовольственная безопасность.

Поступила в редакцию 11.05.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/193-4/6

References

 1. Basiurkina, N.Y., 2012. Orhanizatsiino-ekonimichnii mekhanizm zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Odeskoho rehionu. Ekonomichni innovatsi, 47, pp. 23-37.
 2. Bondar, Z.K., 2015. Naukova zasady pobudovy derzhavnikh mekhanizmiv zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy, II Mazhnarodna naukovo- praktichna konferentsiia “Upravlinski nauky v suchasnomu sviti”, 1, pp. 29-32.
 3. Varaksina, O.V., 2016. Formuvannia organizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu prodovolchoi bezpeky: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.03 “Ekonomika ta upravlinnia natsionalnim gospodarstvom”, Poltava, p. 20.
 4. Danilov – Danilian, V., 2003. Ustoichivoie razvitiie – problema vyzhivaniia cheloveka. Chelovek, 5, pp. 52-57.
 5. Diatlova Yu.V., 2013. Mekhanizm rozvytku systemy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky promyslovoho rehionu, pp. 90-94.
 6. Kyfiak, V.I., Sutnist instytutsiinoho mekhanizmu rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv Available at: http://www.confcontact.com/20111222/3_kifyak.php
 7. Lopatynskyi, Yu.M., Kyfiak V.I., 2014. Rozvytok ahrarnoho sektora natsionalnoi ekonomiky na instytutsiinikh zasadakh [monohrafiia], Chernivettskyi nats. un-t, Chernivtsi, p. 248.
 8. Lopatiuk, P.I., 2013. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mehanizm zabezpechennia vyrobnytstva ahrarnoi sfery Ukrainy v suchasnykh umovakh. Available at: http//dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/209/1/Orhanizatsiino-ekonomichnyi%20mekhanizm%20abezpechennia%20vyrobnytstva%20ahrarnoi%20 sfery%20ukrainy %20v% 20suchasnykh%20umovakh.pdf.
 9. Mazur, H.F., 2012. Finansovo-ekonomichnyi mechanism formuvannia konkurentnykh perevah APV. Available at: http://intkonf.org/k-e-n-mazur-g-f- finansovo-ekonomichniy-mehanizm-formuvannya-konkurentnih-perevag-apv/.
 10. Moldavan, L., 2014. Agroekolohichni chynnyky prodovolchoi bezpeky krainy, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenko, 163, pp. 46-51. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/9.
 11. Nemchenko, V.V., 2012. Prodovolcha bezpeka Ukrainy, Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 4 (70), pp. 179-183.
 12. Osetskyi, V., Prylutskyi A., 2013. Priorytetni napriamky derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho rynku, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenko, 146, pp. 56 – 60. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/16.
 13. Pisotskyi, A.A., 2012. Orhanizatsiino-ekonimichni zakhody udoskonalennia rynkovoho rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva, Naukivi pratsi Poltavskoi derzhavnoi akademii, pp. 106-112.
 14. Savina, N.B., 2014. Orhanizatsiino-instytutsiinyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia investytsiiamy u ekonomiku krainy, II Mazhnarodna naukovo- praktichna konferentsiia “Derzhavne upravlinnia I mistseve samovriaduvannia: aktualni problemy ta shliakhy ikh vyrishennia”, pp. 17-19.
 15. Seperovich, N., Shevtsov O., 2002. Prodovolcha bezpeka v Ukraini: stan, problemy, shliakhy vyrishennia, Proekt “Ahrarna polityka dlia ludskoho rozvytku”, 11, p. 44.
 16. Shevchenko, M.M., Bondar, Z.K., 2016. Teoretyko-metodolohichni zasady rozroblennia ta funktsionuvannia mekhanizmiv zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi derzhavnoho budivnitstva, 17, pp. 96 – 103.
 17. Food security, International food policy research institute. Available at: http://www.ifpri.org/topic/food-security.

Загрузить

 • pdf 193_38-43
  Размер файла: 318 kB Кол-во скачиваний: 219