РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК СРЕДСТВА МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Авторы: Ю. Сагайдак, канд. экон. наук, доц.,  ORCID ID 0000-0002-4480-1585, Т. Харченко, канд экон. наук, доц., ORCID ID 0000-0003-2100-111X, Л. Гацкая, канд. экон. наук, доц.,  ORCID ID 0000-0003-1704-1768, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

Аннотация: Посвящено исследованию вопросов развития и эффективности функционирования системы экологического менеджмента предприятия. Установлено, что современные системы экологического менеджмента способны обеспечить устойчивые конкурентные преимущества на внутреннем и внешнем рынках. Предложены направления уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду путем экологической модернизации предприятия.

Ключевые слова: окружающая природная среда, загрязнение, экологический менеджмент, экологическая модернизация, предпринимательские структуры.

Received: 19/07/2021
1st Revision: 26/07/21
Accepted: 31/08/2021

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2021/216-3/6

Список использованных источников

 1. Бабчинська О.І. Інструменти формування механізму екологічного менеджменту в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8250.
 2. Білявська Ю. Екологічний менеджмент підприємства. Економіка України. 2016. № 4(653). С. 104–111.
 3. Василенко Л.О., Березницька Ю.О., Жукова О.Г. Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України. Економiка та держава. 2017. № 8. C. 62–65.
 4. Велика промислова екологізація або як здійснюють екомодернізацію підприємств у ЄС. URL: https://ecolog-ua.com/news/velykapromyslova-ekologizaciya-abo-yak-zdiysnyuyut-ekomodernizaciyupidpryyemstv-u-yes.
 5. Галушкіна Т.П., Жемба А.Й., Серницька К.В. Екологічна політика України в контексті глобальних кліматичних викликів. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2018. Вип. 4. С. 248–258.
 6. Декалюк О., Стасюк І. Впровадження екологічного менеджменту та аудиту для забезпечення екологічної безпеки підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 2. T. 1. C. 235–242.
 7. Державне агентство України з управління зоною відчуження. URL: http://dazv.gov.ua.
 8. Європейський зелений курс для України: важливі рішення і проблеми. URL: https://ecolog-ua.com/news/yevropeyskyy-zelenyy-kurs-dlyaukrayiny-vazhlyvi-rishennya-ta-problemy.
 9. Желібо Є., Гацька Л., Мурована Т. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7692.
 10. Кожушко Л.Ф.,Скрипчук П.М. Екологічний менеджмент. К. : ВЦ “Академія”, 2007. 432 с.
 11. Офіційний веб-портал Державної екологічної інспекції України. URL: https://www.dei.gov.ua.
 12. Офіційний сайт EMAS. URL: https://ec.europa.eu/ environment/emas/emas_registrations/statistics_graphs_en.htm.
 13. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
 14. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України № 1264-XII від 25 червня 1991 р. (редакція від 01 січня 2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#
 15. Стандарти ISO 14000. URL: https://www.iso.org/ru/iso-14001- environmental-management.html.
 16. Тарасюк Г.М., Дударчик В.С. Теортетичні засади екологічного менеджменту як спосіб управління природоохоронною діяльністю. Вісник ЖТДУ. Серія “Економіка”. 2018. № 4(86). С. 92–95. 17. ISO Standards Development. URL: https://isotc.iso.org/livelink/ livelink?func=ll&objId=21413346&objAction=browse&viewType=1.

Загрузить

 • pdf 216 _52_59
  Размер файла: 484 kB Кол-во скачиваний: 76