СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ B2B РИНКАХ

Автори: О. Пригара, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-8444-819X
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
Ю. Скорина, фахівець відділу сервісної підтримки продажів на експорт
ПрАТ “МХП”, Київ, Україна

Aнотація: Розглянуто сутність категорій “просування” та “стратегія просування”; наведено фактори впливу на міжнародний комунікативний процес; розглянуто особливості формування міжнародної стратегії просування з урахуванням специфіки B2B ринку. Запропоновано механізм формування стратегії просування підприємства на міжнародних ринках, який охоплює такі етапи: стратегічний аналіз привабливості ринків, аналіз культурного середовища міжнародних ринків, відбір ринку, визначення споживчих мотивацій, визначення напрямів формування стратегії просування, заходів її реалізації та контроль. Наведено порівняльний аналіз особливостей використання інструментів просування на B2B і на В2С ринках.

Ключові слова:  просування, стратегія просування, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародний ринок, B2B ринок.

Received: 01/11/2022
1st Revision: 12/11/2022
Accepted: 01/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/7

Список використаних джерел

1. Башинська І. О. Відмінності промислового ринку від споживчого з точки зору маркетингових комунікацій. Ефективна економіка. 2012.
№ 11. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1574
2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. СПб.: Питер, 2001.
3. Діброва Т. Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2009.
4. Каніщенко О. Л. Міжнародний маркетинг: підручник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016.
5. Каніщенко О. Л. Розвиток міжнародних маркетингових комунікацій в умовах глобалізації товарних ринків. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2021. № 1 (13). С. 161–167.
6. Кочкіна Н. Ю., Коваленко Д. П. Особливості комунікаційних стратегій у соціальних мережах. Науковий вісник Міжнародного гуманітар-
ного університету. Серія “Економіка і менеджмент”. 2017. № 25. Ч. 1. С. 125–129.
7. Ромат Е. В. Реклама в системе маркетинга. К.: Студцентр, 2008.
8. Старостіна А., Кравченко В. Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на
прикладі понять “глобалізація” та “підприємницький ризик”). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка.
2011. Вип. 128. С. 5–10.
9. Старостіна А. О., Длігач А. О. & Кравченко В. А. Промисловий маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: підручник. К.:
Знання, 2005.
10. Dickson, P. R. Marketing management. Thomson Learning. 1997.
11. Hofstede Geert, H. Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations/ GeertHofstede.
SagePublications. 2001.
12. Hollensen, S. Global marketing: A decision-oriented approach. Pearson education. 2007.
13. Bradley, F. International marketing strategy. Pearson Education. 2005.
14. Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. International Marketing. 15th edition. 2005.
15. Kanishchenko, O., Spivakovsky, S., Spivakovsky, T., Elalfy, Sh. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process. Journal of
Advanced Research in Law and Economics. Quarterly. 2018. Volume IX, Issue 6 (36), Fall. 2155–2163.
16. Onkvisit, S., & Shaw, J. International marketing: strategy and theory. Routledge. 2009.

Завантажити