КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автори: Л. Лісогор, д-р екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0001-5624-597X
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, Україна,
Н. Руденко, канд. екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0003-0939-8206
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Досліджено економічний зміст і специфіку прояву поняття “кадровий потенціал” на індивідуально-особистісному, мікро- й макрорівнях. Проаналізовано компонентну структуру кадрового потенціалу, яка характеризується наявністю демографічної, освітньої, кваліфікаційної та мотиваційної складових. Розглянуто чинники впливу на формування, використання й розвиток кадрового потенціалу. Виокремлено основні етапи еволюційних змін кадрового потенціалу, що дало змогу проаналізувати специфіку проявів економічного змісту цього поняття. Визначено проблеми і ризики погіршення кількісних та якісних характеристик кадрового потенціалу, що пов’язані з впливом кризових явищ у демографічній, соціальній, економічній сферах. Обґрунтовано напрями мінімізації ризиків погіршення якості кадрового потенціалу для забезпечення стабілізації та прискорення відновлення економіки країни на інноваційних засадах.

Ключові слова: людські ресурси, кадровий потенціал, розвиток кадрового потенціалу, ризики.

Received: 10/11/2022
1st Revision: 21/11/2022
Accepted: 03/12/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/3

Список використаних джерел

1. French, W. L. (1982). Personnel Management Process: Human Resources Administration and Development. Boston: Houghton Mifflin Co.
Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/The-personnelmanagement-process%3A-Human-resources-French/4cb74191410eb9e042
dcd8fbcfd2bb827d8e9136?sort=relevance&page=2 (дата звернення: 19.11.2022)
2. Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass Publishers. Retrieved from: https://ia800809.us.archive.org/14/items/EdgarHScheinOrganizationalCultureAndLeadership.pdf (дата звернення: 13.10.2022)
3. Rafigli, R. (2020). Overview of the Formation and Development of a Human Potential Management System. Customs Scientific Journal. № 2.
Retrieved from: http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4593/1/6%20 RAFIGLI.pdf (дата звернення: 6.09.2022)
4. Martin, G., Hetrick, S. (2006). Corporate Reputations, Branding and People Management: A Strategic Approach to HR. Butterworth-Heinemann.
URL: https://discovery.dundee.ac.uk/en/publications/corporate-reputationsbranding-and-people-management-a-strategic (дата звернення: 15.10.2022)
5. Дашко І. М. (2017). Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економiка та держава. № 1. С. 65–68. URL:
http://www.economy.in.ua/pdf/1_2017/16.pdf (дата звернення: 20.11.2022)
6. Kovalska, A. I. (2015). Economic essence of skilled potential and his role is in providing of competitiveness of enterprise. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 18.11.2022)
7. Shura, N. A. (2020). Increasing the human potential of enterprises in modern business conditions. Ефективна економіка. № 6. URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7988 (дата звернення: 13.11.2022)
8. Гармідер Л. Д. Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму.
2012. № 1 (5). Т. 2. С. 53–60. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/PDF/2012/2/8.pdf (дата звернення: 5.10.2022)
9. Савченко А. Ю. Оцінка кадрового потенціалу в мінливих умовах зовнішнього середовища. Міжнародна науково-практична конференція
“Формування потенціалу економічного розвитку промислових підприємств”. 2012. URL: http:// www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/ (дата звернення: 20.11.2022)
10. Федорова В. А., Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки. 2011. № 3. С. 24–28.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-ispolzovanie-kadrovogopotentsiala-natsionalnoy-ekonomiki.pdf (дата звернення: 5.11.2022)
11. Безсмертна В. В. Кадровий потенціал підприємства – можливості його формування та ефективного використання. Наукові вісті Далівського університету. 2012. № 8. URL: http://nvdu.snu.edu.ua/wpcontent/uploads/2020/03/2012_8_3.pdf (дата звернення: 7.11.2022)
12. Смачило В. В. Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії “кадровий потенціал підприємства”.
Механізм регулювання економіки. 2016. № 3. С. 53–65. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_30/ (дата звернення:
11.11.2022)
13. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: моногр. за ред. З. Варналія. Київ: Знання України, 2005. 498 с.
14. Шимановська-Діанич Л. М. Сутність категорії кадрового потенціалу в системі споживчої кооперації України. Економіка та управління.
2009. № 5. С. 92–98.
15. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: підруч. За ред. Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. К. : ЦУЛ, 2011. 468 с.
16. Стратійчук В. М. Новак І. Г. Сутність та класифікація трудових ресурсів підприємства. Приазовський економічний вісник. 2020. № 6 (23).
С. 146–150. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2020/6_23_ukr/27.pdf (дата звернення: 11.11.2022)
17. Туранський Ю. П., Бандур С. І., Заяць Т. А., Онікієнко В. В. Соціальні пріоритети ринку праці: методологія, практика, шляхи забезпе-
чення. К.: РВПС України НАН України, 2001. 261 с.
18. Райковська І. Т. Визначення змісту компонентів трудового потенціалу для підвищення ефективності управління підприємством.
Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.
2019. № 3. C. 87–95.
19. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К. : Центр навч. л-ри, 2007. 352 с. URL: http://vuzlib.com.ua/ articles/book/Rozvitok_kadrovogo_potenсіal (дата звернення: 7.11.2022)
20. Displacement Patterns, Protection Risks and Needs of Refugees from Ukraine. Regional Protection Analysis. UNHCR Regional Bureau for
Europe 26.10.2022. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/download/96447 (дата звернення: 8.11.2022)
21. Ukraine Situation Flash Update № 34. November 2022. The United Nations High Commissioner for Refugees web-site. URL: https://data.unhcr.org/en/documents/ download/96593 (дата звернення: 8.11.2022)
22. Звіт за результатами п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування соціологічної групи “Рейтинг” від 23-24 липня 2022 р. “Україна
під час війни. Зайнятість і доходи”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/pyatnadcat_obschenaci_opros_ukraina_vo_vremya_voyny_zanyatost_i_
dohody_23-24_iyulya_2022_goda.html (дата звернення: 8.11.2022)
23. Звіт за результатами вісімнадцятого загальнонаціонального опитування соціологічної групи “Рейтинг” від 8-9 жовтня 2022 р. “Пси-
хологічні маркери війни”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosemnadcatyy_obschenacionalnyy_opros_psihologicheskie_markery_voyny_
8-9_oktyabrya_2022.html (дата звернення: 8.11.2022)

Завантажити