ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ

Автори: З. Варналій, д-р екон. наук, проф., ORCID ІD: 0000-0002-6654-8760,
А. Мехед, асп., ORCID ІD: 0000-0001-8620-9080
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Aнотація:  Метою статті є визначення загроз фінансовій безпеці суб’єктів підприємництва України та формування напрямів їх запобігання на мікрорівні. Розглянуто комплекс чинників екзогенного й ендогенного середовища, що впливають на стан фінансової безпеки на мікрорівні. Здійснено аналіз груп стейкхолдерів у площині фінансової безпеки. Розглянуто ключові драйвери фінансової природи, що справляють вплив на фінансову безпеку. Сформовано комплекс чинників екзогенного та ендогенного середовища, що мають економічну, демографічну, соціокультурну, політико-правову, організаційну природу. Виділено низку кількісних і якісних показників мікрорівня, що впливають на фінансову безпеку підприємств. Запропоновано внести ключовий показник ефективності із фінансової безпеки до карти стратегічних цілей Balanced Scorecard.

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкти підприємництва, стейкхолдери, джерела фінансування, економічна тур-
булентність, Balanced Scorecard.

Received: 19/10/2022
1st Revision: 10/11/2022
Accepted: 25/11/2022
DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2022/221-4/2

Список використаних джерел

1. Festa, G., Rossi, M., Kolte, A., Marinelli, L. The contribution of intellectual capital to financial stability in Indian pharmaceutical companies.
Journal of Intellectual Capital. 2021. № 2 (22). С. 337–359.
2. Носань Н. С. Актуальні загрози та ризики фінансової безпеки України на межі посткризового та євроінтеграційного періодів. Причорно-
морські економічні студії. Економіка та управління національним господарством. 2019. № 40. С. 35–39.
3. Полторак А. С., Мельник О. І., Баришевська І. В. Фінансова безпека страхового ринку України. ModernEconomics. 2021. № 28. С. 110–117.
4. Химич І. Г., Винник Т. М., Константюк Н. І. та ін. Фінансова безпека підприємства як антикризовий метод управління. Modern
Economics. 2021. № 25. С. 153–159.
5. Цвайг Х. І., Галайко Н. В. Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення. Причорноморські економічні студії. Серія: Економіка та управління підприємствами. 2016. № 11. С. 181–185.
6. Ситник Н., Гаврецька І. Фінансова безпека суб’єктів господарювання як важлива складова економічної безпеки держави:
Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Musterder Sammlungwissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌГOΣ” zuden Materialiender II
internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), Wien, 26. November, 2021. Wien-Vinnytsia: List Verlag. In Ullstein Buchverlage Gmb
H&Europäische Wissenschafts plattform, 2021. С. 181–185.
7. Gavurova, B., Packova, M., Misankova, M., Smrcka, L. Predictive potential and risks of selected bankruptcy prediction models in the Slovak
business environment. Journalof Business Economics and Management. 2017. № 18 (6). С. 1156–1173.
8. Naranchimeg, L., Enkhamgalan, C. Some Issues of Financial Stability Analysis. iBusiness. 2020. № 12. С. 140–149.
9. Siekelova, A., Kovalova, E., Ciurlău, F. Prediction Financial Stability of Romanian Production Companies Through Altman Z-Score. Ekonomickomanazerske spektrum. 2019. № 2 (13). С. 89–97.
10. Son, H., Hyun, C., Phan, D., Hwang, H. J. Data analytic approach for bankruptcy prediction. Expert Systems with Applications. 2019. № 138.
С. 112816.
11. Солодовнік О. О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення. Бізнес Інформ.
2021. № 2. C. 6–12.
12. Талавіра Є. В. Дослідження ризиків в системі управління фінансовою безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 6. C. 1–6.
13. Матеріали Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 24.06.2022).
14. Aleksin, G. Financial Strategy Formulation and Implementation under Economic Uncertainty: Ukrainian companies’ case. VUZF Review.
2020. № 5 (2). С. 38–47.
15. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення функціонування системи фінансової безпеки підприємства та методи оцінки її ефективності.
Scientific Collection “InterConf”, (31): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference “Science and Practice:
Implementation to Modern Society”. October, 2020. Manchester, Great Britain: Peal Press Ltd., 2020. № 1 (31). Р. 38–45.
16. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. The 7th International scientific and practical
conference “Modern directions of scientific research development” (December 22–24, 2021). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021.
С. 751–762. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/ MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-
22-24.12.21.pdf
17. Варналій З. С., Мехед А. М. Забезпечення функціонування системи фінансової безпеки підприємства та методи оцінки її ефективності.
SCIENTIFIC COLLECTION “INTERCONF” (Manchester, Great Britain). № 1 (31). 2020. С. 38–45. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4862

Завантажити