О. Чеберяко, д-р. істор. наук, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РІВЕНЬ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовується необхідність здійснення державного кредитування для покриття дефіциту державного бюджету на сучасному етапі, досліджується сучасний стан державного боргу України та здійснюється аналіз основних індикаторів боргової безпеки України.

Ключові слова: державне кредитування, державний борг, боргова безпека, індикатори боргової безпеки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/5

Надійшла до редколегії 23.0 1.15

References

1. MakroekonomIka: pidruchnik, Bazilevich V.D., Bazilevich K.S., Balastrik L.O., za red. V.D. Bazilevicha. 4-te vid., pererob. I dop. K. Znannya, 2008. 734 s.
2. Byudzhetniy Kodeks UkraYini chinne zakonodavstvo zI zmInami ta dopov. ctanom na 10 veres. 2013 r. K.
Palivoda A.V., 2013. 176 s.
3. Valoviy zovnIshnIy borg UkraYini, NatsIonalniy bank Rezhim dostupu
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466.
4. Vasilik O.D. DerzhavnI fInansi UkraYini: pidruchnik, Vasilik O.D., Pavlyuk K.V. K., Tsentr navchalnoYi lIteraturi, 2004. 608 s.
5. GroshI ta kredit: PIdruchnik, I. O. Lyutiy, N.I. Versal, O. V. LyubkIna, O. D. Rozhko, za zag. red. prof. I. O. Lyutogo. K. VPTs KiYivskiy unIversitet, 2010. 559s.
6. Zakon UkraYini “Pro osnovi natsIonalnoYi bezpeki UkraYini” vId 19.06.2003 # 964-IV. Rezhim dostupu
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15. Nazva z ekrana.
7. Kozyuk V.V. Optimalniy rIven borgovogo navantazhennya: globalnI makrofInansovI zrushennya ta shvidkoplinnI ochIkuvannya, FInansi UkraYini. 2012. #1. S.78-94.
8. Nakaz MInekonomrozvitku UkraYini “Pro zatverdzhennya rekomendatsIy schodo rozrahunku rIvnya ekonomIchnoYi bezpeki UkraYini” vId 29.10.2013 r. #1277, MInIsterstvo ekonomIchnogo rozvitku I torgIvlI UkraYini: Available at http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF.
9. Osoblivostі ta prIoriteti borgovoYi polItiki UkraYini AnalIt. dop. Galchinskiy A.S., VarnalIy Z.S., Maystrishin V.Ya. ta In., K.NISD, 2004. 104 c.
10. OfItsIyniy sayt InvestFunds za pIdtrimki InformatsIynogo agentstva Cbonds, Available at
http://investfunds.kz/markets/indicators/18/?f_s[idx]=0&f_s[sdate]=25.12.2009&f_s[edate]=
11. OfItsIyniy sayt MInIsterstva fInansIv UkraYini, Available at // http://www.minfin.gov.ua.
12. OfItsIyniy sayt NatsIonalnogo banku UkraYini, Available at // http://www.bank.gov.ua.
13. PrognoznI platezhI z pogashennya ta obslugovuvannya dIyuchih kreditIv (pozik) do povnogo Yih pogashennya stanom na 05.02.2014 Available at http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=36047.
14. StatistichnI materIali po stanu derzhavnogo borgu UkraYini, MInfIn Available at
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755.
15. Finansyi i kredit v sisteme upravleniya narodnyim hozyaystvom: uchebnik, E.V.Kolomin, L.E. Babashkin,
A.M.Volkov i dr., pod obsch. red. A.M.Volkova. M. Ekonomika, 2007. 247 s.

Завантажити

  • pdf 167_5
    File size: 461 kB Downloads: 1533