Р. Білик, канд. екон. наук, доц., докторант Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У статті досліджено проблематику зміцнення фінансової основи розвитку регіонів як складової політики забезпечення економічної безпеки та одного з найважливіших напрямів децентралізації влади в Україні. Визначено основні проблеми фінансування регіонального розвитку, виявлено недоліки міжбюджетних відносин та перешкоди накопичення фінансового ресурсу місцевих громад. Встановлено, що основним наслідком фінансової слабкості регіонів стала неможливість концентрації коштів для фінансування пріоритетних інвестиційних проектів і заходів регіонального розвитку. Визначено пріоритетні напрями зміцнення фінансового забезпечення регіонів у розрізі завдань регіональної політики та з урахуванням оголошеної в Україні децентралізації влади та розширення фіскальних повноважень регіонів.

Ключові слова: політика регіонального розвитку, децентралізація влади, регіональні економічні інтереси, фінансування регіонального розвитку, місцеві бюджети, фінансова самостійність регіонів, принцип субсидіарності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/7

Надійшла до редколегії 27.0 1.15

References

1. Dolishniy M.I. Rehional’na polityka na rubezhi KhKh-KhKhI stolit’ novi priorytety, K.: Naukova
dumka, 2006., 512 s.
2. Cherevko O.V. Stratehiya sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrayiny: monohrafiya,Cherkasy: Brama-Ukrayina, 2006. 424 s.
3. Monastyrs’kyy H.L. Modernizatsiyna paradyhma upravlinnya ekonomichnym rozvytkom terytorial’nykh spil’not
bazovoho rivnya: monohrafiya, Ternopil’, Ekonomichna dumka TNEU, 2010. 464 s.
4. Reznikov O.L. Zabezpechennya sotsial’no-ekonomichnoyi bezpeky rehionu – nahal’ne zavdannya s’ohodennya
Available at http://dspace.nbuv.gov.ua/dspace/bitstream/handle/123456789/ 2537/st_40_12.pdf?
sequence=1.
5. Radionov Yu. Stan rozvytku ta deyaki napryamky modernizatsiyi rehioniv Ukrayiny, Rehional’na
ekonomika. 2012. № 2 (64) S.38-47.
6. Humenyuk A. Evolyutsiya teoretychnykh polozhen’ ekonomichnoyi bezpeky v umovakh transformatsiy,
Visnyk Chernivets’koho torhovel’no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. 2012. Vyp. IV (48). S. 23-29.
7. Yatsenko N. Rehional’na ekonomichna bezpeka u konteksti natsional’noyi ekonomichnoyi, Aktual’ni problemy ekonomiky. 2002. №2. S. 6.
8. Shevchenko O.V. Neobkhidnist’ zmin podatkovoho i byudzhetnoho zakonodavstva dlya zabezpechennya zv”yazku
byudzhetnoho i stratehichnoho planuvannya mistsevostey, Reformuvannya podatkovoyi systemy Ukrayiny vidpovidno do yevropeys’kykh standartiv: zb.mater. nauk.-prakt. konf., 18 hrudnya 2012 r. DPSU, NU DPSU, NDTsPO., Irpin’, 2012. S. 436-439.
9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehional’noho rozvytku na period do 2020 roku” vid 06.08.2014 # 385, Uryadovyy kur”yer. 2014. # 160., Uryadovyy kur”yer Available at
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regional.
10. Prezydent predstavyv “Stratehiyu reform-2020”: Meta reform – chlenstvo v YeS, Prezydent
Ukrayiny Petro Poroshenko. Ofitsiyne internet-predstavnytstvo, Available at http://www.president.gov.ua/
news/31289.html.
11. Kontseptsiya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini, skhvaleno Rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnya 2014 r. № 333-r Uryadovyy kur”yer. 2014r. № 67. Verkhovna Rada Ukrayiny, Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80

Завантажити

  • pdf 167_7
    File size: 417 kB Downloads: 945