Л. Демиденко, канд. екон. наук, доц., Ю. Наконечна, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

В статті розглянуто порядок та відмінності у формуванні доходів та видатків місцевих бюджетів в Україні та Німеччині. Здійснено аналіз складу джерел і напрямків використання коштів бюджетів всіх рівнів. Узагальнено досвід фіскальної децентралізації у Німеччині, а також можливості та доцільність його використання в Україні. Встановлено основні пріоритети у політиці формування доходів та видатків місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетних відносин в Україні.

Ключові слова: фіскальна децентралізація, міжбюджетні відносини, доходи та видатки місцевих бюджетів, податки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/8

Надійшла до редакції 26. 01.15

References

1. Dyversyfikatsiya dokhodiv mistsevykh byudzhetiv yak skladova sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku krayiny, Lunina I.O., Kyrylenko O.P., Luchka A.V. ta in. za red. I.O. Luninoyi, NAN Ukrayiny, In-t ekon. ta prohnozuv. . K., 2010. 320 s.
2. Planuvannya ta formuvannya realistychnoho ta prozoroho byudzhetu, Pidtrymka reformy upravlinnya derzhavnymy finansamy Access http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_5370cdd0136a2.pdf
3. Upravlinnya za tsilyamy: prohramno-tsil’ovyy metod byudzhetuvannya ta mizhbyudzhetni vidnosyny, detsentralizatsiya, materialy seminariv Nimets’koho tovarystva mizhnarodnoho spivrobitnytstva GIZ 19.05.2014-22.05.2014 r., Kraulikh P, Vayland H. K., 2014. S. 31-36.
4. Byudzhetnyy Kodeks Ukrayiny vid 08 lypnya .2010 # 2456-VI, Holos Ukrayiny. 2010. # 142., Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
5. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02 hrudnya 2010 # 2755-VI, Holos Ukrayiny. 2010. # 229-230., Verkhovna
Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page9
6. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet na 2014 rik” vid 16 sichnya 2014 roku # 719-VII, Holos Ukrayiny. 2014. # 10, Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
7. Ekonomichna reintehratsiya Ukrayiny: napryamy reformuvannya rehional’noyi polityky, Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’, Access http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/region_monit_2014_1-adcdd.pdf
8. Vykonannya derzhavnoho byudzhetu v chastyni mizhbyudzhetnykh transfertiv stanom na 02.06.2014, Derzhavna
kaznacheys’ka sluzhba Ukrayiny, Access http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602
9. Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2013 rik/ Instytut byudzhetu ta sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’ (IBSED) Access: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quat%202013/KV__IV_2013_Monitoring_ukr.pdf
10. Zakon pro osnovy byudzhetnoho prava federatsiyi ta federal’nykh zemel’ u Nimechchyni, Pidtrymka reformy
upravlinnya derzhavnymy finansamy, Access: http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_52b2f85849eb1.pdf
11. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv
Ukrayiny shchodo podatkovoyi reformy” vid 28 hrudnya 2014 roku # 71-VIII, Holos Ukrayiny. 2014. # 254., Verkhovna Rada Ukrayiny, Access http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page

Завантажити

  • pdf 167_8
    File size: 344 kB Downloads: 2899