Є. Носова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

Визначена роль заощаджень домогосподарств у розвитку економіки, розглянуті напрями інвестування заощаджень, охарактеризована динаміка депозитних вкладів у банках, кредитних спілках, участь домогосподарств в ІСІ, проведена порівняльна характеристика різних напрямів інвестування коштів, визначені перепони щодо перетворення заощаджень в інвестиції та запропоновані напрями їх подолання.

Ключові слова: заощадження домогосподарств; організовані заощадження; неорганізовані заощадження; інвестиції.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12

Надійшла до редколегії 20.0 1.15

References

1. Makkonell K.R., Bryu S.L., 2003. Ekonomiks: Printsipy, problemy i politika. Moskow, INFRA-M.
2. Keyns Dzh.M.,2002. Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Moskow,, Gelios ARB.
3. Bandera V., Bunjak V., Vatamanjuk Z., Panchyshyn S. And Savluk M., 2003. Dokhody ta zaoshhadzhennja v
perekhidnij ekonomici Ukrajiny. Ljviv, Vydavnychyj centr Ljvivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Ivana Franka.
4. Vatamanjuk O.Z., 2007. Zaoshhadzhennja v ekonomici Ukrajiny: makroekonomichnyj analizju. Ljviv, Vydavnychyj centr Ljvivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Ivana Franka.
5. Kizyma T.O., 2010. Finansy domoghospodarstv: suchasna paradyghma ta dominanty rozvytku. Kyiv, Znannja.
6. Belozerov S.A., 2006. Finansy domashnego khozyaystva: sushchnost, struktura, upravlenie (PhD Thesis), Saint Petersburg, Saint Petersburg State University. Available through http://economy-lib.com/disser/47396/a#?page=1
7. Duka A., 2012. Potencial zaoshhadzhenj ta jikh resursoutvorjujucha rolj u zabezpechenni innovacijnogho rozvytku ekonomiky. Visnyk Kyjivsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 136, pp. 16-19. DOI: 10.17721
8. Ramsjkyj A.Ju., 2011. Zaoshhadzhennja naselennja jak investycijnyj resurs ekonomiky. Kyiv, KNUTD.
9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2014. Dokhody ta vytraty naselennja Ukrajiny. Available at
http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Ministerstvo finansiv Ukrajiny, 2014. Derzhavnyj ta gharantovanyj derzhavoju borgh. Available at
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=34952&stind=21
11. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrajiny, 2014. Valovyj vnutrishnij produkt u faktychnykh cinakh. Available at http://www.ukrstat.gov.ua/
12. Nacionaljnyj bank Ukrajiny, 2014. Depozyty, zalucheni depozytnymy korporacijamy (krim Nacionaljnogho banku Ukrajiny). Available at http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=12063884
13. Nacionaljnyj bank Ukrajiny, 2014. Banky u stadiji likvidaciji za stanom na 09.12.2014. Available at
http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=75473&cat_id=40259
14. Fond gharantuvannja vkladiv fizychnykh osib, 2014. Tymchasova administracija ta likvidacija bankiv.
Available at http://www.fg.gov.ua/payments/
15. Nacionaljnyj bank Ukrajiny, 2014. Osnovni pokaznyky dijaljnosti bankiv Ukrajiny. Available at
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807
16. Pro vreghuljuvannja sytuaciji na ghroshovo-kredytnomu ta valjutnomu rynkakh Ukrajiny: Postanova Pravlinnja Nacionaljnogho banku Ukrajiny vid 1 ghrudnja 2014 r. № 758. Available at
http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=12450309
17. Nacionaljna komisija z cinnykh paperiv ta fondovogho rynku, 2014. Richnyj zvit NKCPFR za 2007-2013 roky. Available at http://nssmc.gov.ua/activities/annual
18. Nacionaljna komisija, shho zdijsnjuje derzhavne reghuljuvannja u sferi rynkiv finansovykh poslugh, 2014. Pro stan I rozvytok kredytnykh ustanov Ukrajiny za 2007 – 2014 roky. Available at http://nfp.gov.ua/content/stan-i-rozvitokkreditnih-spilok.html
19. Asociacija ukrajinsjkykh bankiv, 2014. Koly ukrajinci ponesutj ghroshi v banky. Available at
http://aub.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=9726&menu=119&Itemid=113
20. Zakon Ukrajiny “Pro derzhavnyj bjudzhet na 2014 rik”. Available at
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18
21. Ministerstvo finansiv Ukrajiny, 2014. Statystychni materialy po stanu derzhavnogho borghu Ukrajiny na 31.08.2014. online Available at http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=392721
22. Nacionaljnyj bank Ukrajiny, 2014. Stan mizhnarodnykh rezerviv ta likvidnistj v inozemnij valjuti. Available at http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=72631
23. UAIB. Vkladennja koshtiv v instytuty spiljnogho investuvannja – novyj sposib zberezhennja ta prymnozhennja ghroshej. Available at http://www.uaib.com.ua/abcpeople/abetka_isi/5908.html

Завантажити

  • pdf 167_12
    File size: 434 kB Downloads: 2462