О. Яфінович, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена вивченню механізмів ефективної організації відносин у середині бюджетної системи України та Європи, а саме через вибудову оптимального балансу між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування. Розглянуто поняття децентралізації в контексті реформування міжбюджетних відносин України. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід формування дохідної частини місцевих бюджетів, їх структури з метою визначення найбільш дієвих елементів та зрушень у місцевому самоврядуванні країн Європи, які було б доцільно впровадити у національну бюджетну систему.

Ключові слова: фіскальна децентралізація, місцеві бюджети, міжбюджетні відносини, податкові надходження, місцеві податки, неподаткові надходження, трансферти.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/15

Надійшла до редколегії 02.0 2.15

References

1. Nova arkhitektura byudzhetnoyi systemy Ukrayiny: ryzyky ta mozhlyvosti dlya ekonomichnoho zrostannya, Moldovan O.O., Zhalilo Ya.A., Shevchenko O.V., za red. kand. ekon. nauk, Ya. A. Zhalila, Nats. in-t strateh. doslidzh. K., 2010. 35 s. Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’ pry Prezydentovi Ukrayiny Available at
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/arxitektura-ca599.pdf
2. Detsentralizatsiya publichnoyi vlady: dosvid yevropeys’kykh krayin ta perspektyvy Ukrayiny, Boryslavs’ka O., Zaverukha I., Zakharchenko E. ta in.. K., 2012. 128 s. Shveytsars’ko-ukrayins’kyy proekt “Pidtrymka
detsentralizatsiyi v Ukrayini DESPRO Available at: http://despro.org.ua/media/upload/
decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni%282%29.pdf
3. Kontseptsiya reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini
skhvaleno Rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 1 kvitnya 2014 r. № 333-r , Uryadovyy kur”yer. 2014 r. № 67., Verkhovna Rada Ukrayiny, Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
4. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv
Ukrayiny shchodo podatkovoyi reformy” vid 28 hrudnya 2014 roku № 71-VIII, Holos Ukrayiny. 2014. № 254.
Verkhovna Rada Ukrayiny, Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page
5. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny shchodo reformy mizhbyudzhetnykh
vidnosyn” vid 28 hrudnya 2014 roku № 79-VIII // Holos Ukrayiny. 2014. № 252-1. Verkhovna Rada Ukrayiny
Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/79-19/paran2#n2
6. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny shchodo udoskonalennya podatkovoho
kontrolyu za transfertnym tsinoutvorennyam” vid 28 hrudnya 2014 roku № 72-VIII. № 252-1., Verkhovna Rada Ukrayiny Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/72-19/paran5#n5
7. Government revenue, expenditure and main aggregates, EUROSTAT Available at
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_a_main&lang=en en
8. Byudzhet Ukrayiny – 2013 (zbirnyk), Ministerstvo finansiv Ukrayiny Available at:
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=404574&cat_id=404610
9. Consolidated government revenue as percentage of total general government revenue (consolidated) Available at: http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm
10. Consolidated government expenditure as percentage of total general government expenditure
(consolidated) Available at:
http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm
11. Tax revenue as percentage of total general government tax revenue
Available at: http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm#D_9
12. Inter-governmental transfer revenue as percentage of total government revenue (both internally consolidated between the Central and Social Security sectors only)
Available at: http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm
13. Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2013 rik, Zubenko V., Samchyns’ka I., Rudyk A. ta in. K., 2014 80 c., Instytut byudzhetu ta sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’ (IBSED) Available at:
http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitor%20Quat%202013/KV__IV_2013_Monitoring_ukr.pdf
14. Chekina V. Vvedennya podatku na nerukhomist’ v Ukrayini: problemy y ryzyky, Finansy Ukrayiny.
2012. № 3. S. 38-44.
15. Vykonannya derzhavnoho byudzhetu v chastyni mizhbyudzhetnykh transfertiv, Derzhavna kaznacheys’ka sluzhba Ukrayiny Available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/23602;jsessionid=E09B936EDD3 E115C9A46607A63699DFC
16. Subbotovych Yu. Byudzhetna detsentralizatsiya ta zmitsnennya finansiv orhaniv mistsevoho samovryaduvannya, Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Ekonomika. 2012. № 132. S. 44-46. DOI:10.17721

Завантажити

  • pdf 167_15
    File size: 402 kB Downloads: 2160