В. Голубка, пошукувач імені Івана Франка, Львів НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРСПЕКТИВ ЙОГО РОЗВИТКУ

У статті доведена важливість ефективного використання наукового потенціалу фармацевтичного ринку України в системі стратегічних пріоритетів його розвитку. Сформульовано дефініцію наукового потенціалу фармацевтичного ринку, уточнено наслідковість його ефективного використання. Обґрунтовано основні інституційні форми підвищення ефективності використання наукового потенціалу вітчизняного фармацевтичного ринку, а саме фармацевтичні кластери та агломераційні утворення.

Ключові слова: фармацевтичний ринок, ринковий потенціал, науковий потенціал, фармацевтичний кластер, агломерація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/17

Надійшла до редакції 27.0 1.15

References

1. Meh, О.А. 2008. Naukoyemkist’ farmatsevtychnoyi produkciyi Knowledge intensity of pharmaceutical products producer as a competitive advantage, Science and science of science, 1, pp. 58-66.
2. Bul’bah, N. 2008. Instytutsional’ni zminy v systemi upravlinya rynkovym potencialom pidpryyemstv Institutional changes in the management of market potential businesses. Instytucional’nyy vector ekonomichnogo rozvytku –Institutional vector of economic development. Melitipol’, 1(3), pp.80-91.
3. Zaychuk, Т.О. 2012. Teoretychni aspekty vyznachenya rynkovogo potencialu i targetyngu vitchyznyanymy
Pidpryyemstvamy, Theoretical aspects determine of market potential and of targeting by domestic enterprises. Marketyng I menedgment innovatsiy Marketing and Innovation Management, 1, pp. 96-104.
4. Yuldasheva, О. 2002. Ysledovanyya rynochnogo potencyala reguonov The investigation of the market potential of the regions. Marketyng y markketyngovyye ysledovanyya – Marketing and marketing research, 4, pp.72-75.
5. Bashchuk, T. 2008. Analіz rynkovyh mozhlyvostey kompanіyi on osnovі prognozuvannya zbutovogo potentsіalu
Analysis of market opportunities based on prediction of the supply capacity. Mehanіzm regulyuvannya economiky. Mechanism of Economic Regulation, 4, pp. 216-224.
6. Shipulіna, Yu. 2004. Otsіnka dostatnostі vyrobnycho-zbutovogo potentsіalu subyektіv gospodaryuvannya dlya іnnovatsіynogo rozvytku Assessment of the adequacy of supply-side capacity of entities for innovation development, Visnyk Sumskogo dergavnogo unіversytetu. Serіya Ekonomіka. Bulletin of Sumy State University. Economy Series, 9(68), pp. 157-165
7. Revutska, L. 2012. Upravlіnnya rozvytkom ta strukturoyu ekonomіchnogo potentsіalu galuzevogo compleksu:
teoretychnі aspekt, Management of development and structure of the economic potential of the industry complex theoretical aspects. Visnyk Harkіvskogo natsіonalnogo agrarnogo unіversytetu im. V.V. Dokuchayeva. Ser., Ekonomіchnі nauky Journal of Kharkov National Agrarian University named V. Dokuchaev. Series:,Economics, 6. Retrieved from
http://www.nbuv.gov.ua//portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2012_6/pdg/29.pdf
8. Teslya, D.V. 2014. Rinkovyy potentsіal regіonu: sutnіst’ i yogo skladovі The market potential of the region: the nature and its components. Regіonal’na ekonomіka. Regional Economics, 2, pp. 27-37.
9. Osnovnі pokaznyki po SEZ [Key figures on SEZs]. Іnformatsіya pro про SEZ ta TPR, Mіnіsterstvo ekonomіchnogo rozvytku i torgіvlі Ukrayiny Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. Retrieved from http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=37016&cat_id=36709.
10. Na Sumscchynі bude stvoreno farmacevtychnyy klaster In Sumy will be established the pharmaceutical cluster Sumy. RegioNews Sumy. RegioNews Retrieved from http://regionews.sumy.ua/node/16758
11. Posilkіna, О.V. 2012. Aktualnіst’ ta problemy stvorennya farmatsevtychnyh
klasterіv v Ukrayinі na pіdstavі logіstychnogo menedgmentu ta mіzhnarodnyh standartіv yakosti. Marketyng ta logistyka systemi menedgmentu Marketing and logistic in system of management, L’viv, pp. 337-339.
12. Sagaidak-Nіkіtyuk. R.V. 2011. Stvorennya farmatsevtychnyh klasterіv v Ukrayinі na na pіdstavі logіstychnogo menedgmentu ta mіzhnarodnyh standartіv yakosti, Creation of the pharmaceutical clusters in Ukraine based on logistics management and international quality standards. Upravlіnnya, ekonomіka ta zabezpechennya yakosti v farmaciyi Management, economics and quality assurance in pharmacy, 3(17), pp. 24-32.

Завантажити

  • pdf 167_17
    File size: 335 kB Downloads: 510