І. Савич, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ВПЛИВ ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

В статті висвітлені сучасні погляди на сутність причинності виникнення тінізаційних процесів в бюджетній сфері. Виокремлені основні проблеми детінізації економіки в сфері оподаткування. Досліджено вплив тінізаційних процесів в бюджетній сфері на обсяги дефіциту державного бюджету. Здійснено регресійне оцінювання взаємозв’язку тінізації бюджетних відносин в Україні та основних макроекономічних показників.

Ключові слова: тіньова економіка, тінізація бюджетних відносин, бюджетні правопорушення, рівень корупції, дефіцит бюджету, державний борг.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/19

References

1. Varnaliy Z. Shlyakhy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny ta yiyi osoblyvosti, Bankivs’ka sprava. 2007.
№ 2. p. 56-66.
2. Problemy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny v sferi opodatkuvannya: shlyakhy vyrishennya. Available at
http://www.legalactivity.com.ua.
3. State fiscal service of Ukraine. Available at http://sfs.gov.ua/.
4. Varnaliy Z.S. Detinizatsiya ekonomiky yak chynnyk zabezpechennya natsional’noyi bezpeky Ukrayiny, Naukovyy visnyk. L’viv, 2009. Vyp.1 p. 3-20.
5. Predbors’kyy V. A. Detinizatsiya ekonomiky v konteksti transformatsiynykh protsesiv. Pytannya teoriyi ta metodolohiyi, K. Kondor, 2005. 614 p.
6. Shul’kevych V.V. Problemy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny v sferi opodatkuvannya Available at http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-40.pdf1.
7. International monetary fund. Available at www.imf.org.
8. Pidpysannya Maastrykhts’koho dohovoru. Utvorennya ES. Available at http://idetperformance.com/lekczmzhnarodn-vdnosini/641-pidpisannya-maastrixtskogo-dogovoru-utvorennya-es.html.
9. Budahovs’ka S. Mikroekonomika i makroekonomika. Pidruchnyk u 2-kh chastynakh , K. Vyd-vo “Osnovy”, 1998. 518 p.
10. Shevchuk V. O. Vplyv byudzhetu na makroekonomichni pokaznyky, Finansy Ukrayiny. 2010. № 3. P. 3.
11. Belinsʹka YA. V. Valyutno-kursove rehulyuvannya: problemy teoriyi i praktyky, K.
2007. 372 p.
12. Zasyans’ka O.V. Teoretychni osnovy borot’by z tin’ovoyu ekonomikoyu, Aktual’ni problemy
ekonomiky. 2009. № 5. P. 76-84.
13. Transparency International. Available at http://ti-ukraine.org/.
14. World Bank. Available at http://www.worldbank.org/.
15. State Statistics Service of Ukraine. Available at www.ukrstat.gov.ua.
16. National Bank of Ukraine. Available at www.bank.gov.ua.
17. State Financial Inspection of Ukraine. Available at www.dkrs.gov.ua.

Завантажити

  • pdf 167_19
    File size: 340 kB Downloads: 1270