В. Скіцько, канд. екон. наук, доц., докторант Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ З ВРАХУВАННЯМ СИНЕРГІЇ ТА СИНЕРГЕТИКИ

В статті досліджено сучасний стан проблеми управління логістичними системами. Уточнено поняття синергії та синергічного ефекту в логістиці, описані фактори синергічного ефекту в логістичних системах різного рівня. Досліджено проблему самоорганізації логістичних систем, зокрема, описано ситуації, в яких міра упорядкованості логістичної системи приймає граничні значення – нуль або один. Окреслені напрямки майбутніх наукових досліджень.
Ключові слова: синергія, синергетика, взаємодія, самоорганізація, логістична система, стійкість, упорядкованість, організованість, ентропія.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/169-4/9
Надійшла до редколегії 14.03.15

References

1. Pidvalna, O.G., Koziar, N.O., 2013. Synergiinyi efekt v menedzhmenti. Efektyvna ekonomika. Available at http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865
2. Krykavskyi, Ye.V., Pokhylchenko, O.A., Chornopyska, N.V., Kostiuk, O.S., Savina, N.B., Nikshych, S.M.,
Yakymyshyn, L.Ya. 2014. Ekonomika logistyky. Lviv, Vydavnystvo Lvivskoi politekhniky.
3. Skorobogatova, T.N., 2012. Effekt sinergii v logisticheskih servisnyh sistemah. In: Teoriya i praktika ekonomiki I predprinimatelstva, Materialy IX Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii. Alushta, Crimea, Ukraine, 3 – 5 may 2012. Simferopol, Ukraine.
4. Reshetilo, V.P., 2013. Logistika i sinergeticheskie svoistva sovremennyh socialno-ekonomicheskih sistem. Shіdno-Yevropeiskiy zhurnal peredovih tehnolohіi. Available at http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3688/3455
5. Haken, G., 1980. Sinergetika. M.: Mir
6. Haken, G., 1985. Sinergetika. Ierarhii neustoichivostei v samoorganizuiushhihsia sistemah i ustroistvah. M., Mir
7. Prigozhin, I., Stengers, I., 1986. Poriadok iz haosa: Novyi dialog cheloveka s prirodoj. M., Progress.
8. Zang, V.-B., 1999. Sinergeticheskaia ekonomika. Vremia i peremeny v nelineinoi ekonomicheskoi teorii. M., Mir
9. Derbencev, V.D., Serdiuk, O.A., Soloviov, V.M., Sharapov, O.D., 2010. Synerhetychni ta ekonofizychni metody doslidzhennia dynamichnykh ta strukturnykh kharakterystyk ekonomichnykh system. Monohrafiia. Cherkasy, Brama-Ukraina.
10. Vitlinskyy, V.V., Koliada, Yu.V., Makhotkina, A.Ya., 2011. Koncepciia ta instrumentarii neliniinoi ekonomichnoi dynamiky na pidhrunti adaptyvnykh neperervnykh synerhetychnykh modelei. Modeliuvannia ta informatsiini systemy v ekonomici, 84, pp.19 – 34.
11. Potapova, N.A,. 2012. Synerhetychnyi rozvytok skladnykh ekonomichnykh system. Problemy ekonomiky ta
upravlinnia. Available at http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15393/1/27_180-186_Vis_725_Ekonomika.pdf
12. Likhonosova, G.S., 2011. Ekonomiko-matematychne tlumachennia samoorganizatsii pidpriemstva. Visnyk
Zaporizkogo nats. universytetu: Ekonomichni nauky. Available at http://web.znu.edu.ua/herald/issues/
2011/eco_2011_1/2011_1/133-139.pdf
13. Skitsko, V.I., 2013. Kontseptualni polozhennia upravlinnia lohistychnymy systemamy na zasadakh koevoliutsii ta refleksyvnosti. Modeliuvannia ta informatsijni systemy v ekonomitsi, 89, pp. 117-132.
14. Arhipenko, E.V., 2001. Konceptualnye osnovy refleksivnogo upravleniia v deiatelnosti kommercheskogo banka. Vіsnik Hmelnitskogo natsіonalnogo unіversitetu, 5, T.1., pp. 200-204.
15. Krykavskyi, Ye.V., Chornopyska, N.V., 2009. Lohistychni systemy. Lviv, Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.
16. Storinka “Synergiia”. Vilna entsyklopediia “Vikipediia”. Available at http://uk.wikipedia.org/wiki/Synergija
17. Mirotin, L.B., Tashbaev, Y.Je., 2004. Sistemnyi analiz v logistike. M., Izdatelstvo “Ekzamen”.
18. Melnyk, L.G., Degtiarova, I.B., 2010. Synerhetychna osnova marketyngovykh innovacii. Marketyng i menedzhment innovatsii, Available at http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2010_1_67_77.pdf
19. Grabar, I.G., Hodakivskyy, Ye.I., Vozniuk, O.V., Vozna, L.Ju., 2003. Synerhetyka ekonomichnykh system. Zhytomyr, Zhytomyr. derzh. tehn. un-t.
20. Smyrnov, I.G., Kosareva, T.V., 2008. Transportna lohistyka. K., Centr uchbovoi literatury.
21. Krykavskyi, Ye.V., 2005. Lohistychne upravlinnia. Lviv: Vyd-vo Nac. Un-tu “Lvivska politekhnika”.
22. Musaev, L.A., 2011. Ocenka sinergeticheskogo effekta ekonomicheskih sistem. Vestnik YuRGTU (NPI),
Available at http://vestnik-npi.info/upload/information_system_15/3/5/7/item_357/information_items_property_743.pdf
23. Stepanenko, O.P., 2013. Modeliuvannia synerhetychnykh efektiv u rozvytku bankivskoi systemy. Biznes Inform, 8, pp. 123–127.
24. Mogilevskii, V.D., 1999. Metodologiia sistem: verbalnyi podhod. M., OAO “Izdatelstvo “Ekonomika”.
25. Markov, Yu.G., 1982. Funkcionalnyi podhod v sovremennom nauchnom poznanii. Novosibirsk, Nauka.
26. Storіnka “Negentropiia”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at: https://ru.wikipedia.org/
wiki/Negjentropija
27. Storіnka “Entropіia (fіzika)”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at https://uk.wikipedia.org/wiki/Entropіja_(fіzika)
28. Popova, I.V., 2011. Innovatsiini pidkhody do vyznachennia stiikosti pidpryiemstva iak lohistychnoi systemy. Marketyng i menedzhment innovatsii. Available at http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mimi_2011_4(1)__15.pdf
29. Malineckii, G.G., 2009. Matematicheskie osnovy sinergetiki: haos, struktury, vychislitelnyi eksperiment. M., Knizhnyi dom “LIBROKOM”.
30. Storіnka “Rіvniannia Biurgersa”. Vіlna entsiklopedіia “Vіkіpedіia”. Available at http://uk.wikipedia.org/wiki/Rіvnjannja_Bjurgersa
31. Karpuntsov, M.V., 2008. Ryzykostiikist pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomiky, 3, pp. 71-76.

Завантажити

  • pdf 169_9
    File size: 365 kB Downloads: 518