Г. Филюк, д-р екон. наук, проф., О. Піменова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Визначено роль державної підтримки у підвищенні конкурентоспроможності аграрного сектора економіки. Проаналізовано механізми державної підтримки Німеччини. Обґрунтовано необхідність використання цільової фінансової підтримки із запровадженням системи контролю у вітчизняному сільському господарстві.
Ключові слова: аграрний сектор; державна підтримка; аграрна політика; продовольча безпека; фермерство.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/1
Надійшла до редколегії 28.0 4.15

References

1. Ahrarnyj sektor SShA v nachale KhKhI veka: sbornyk trudov sektora ahrarnykh problem SShA y Kanady YSKRAN, tom I pod red. B. A. Cherniakova. M. YSKRAN, 2008. 405 s.
2. Ahrarnyj sektor SShA v nachale KhKhI veka: sbornyk trudov sektora ahrarnykh problem SShA y Kanady YSKRAN, tom 2 pod red. B. A. Cherniakova. M. YSKRAN, 2008. 427 s.
3. Bulat M. A. Derzhavna pidtrymka v systemi rehuliuvannia sil’s’koho hospodarstva: avtoref. dys.
Nats. nauk. tsentr “In-t ahrar. ekonomiky” UAAN. Kyiv, 2010. 19 s.
4. Valova produktsiia sil’s’koho hospodarstva Ukrainy u postijnykh tsinakh 2010 r. za 2013 r Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2014. 21 s.
5. Heiets’ V. M. Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku Valerij Mykhajlovych Heiets’, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy. K., 2009. 864 s.
6. Zbars’kyj V. K., Hor’ovyj V. P. Derzhavna pidtrymka sil’s’koho hospodarstva, V. K. Zbars’kyj, V. P. Hor’ovyj, Ekonomika APK.– 2010 r. № 4. Available at http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk_files/
2010/2010_04/10_04_11.pdf.
7. Moldavan L. V. Latyfundii – zahroza Ukraini, Sil’s’ki visti. 19 lystopada, 2010 r. S. 2.
8. Moldavan L. V. Sotsial’no-ekonomichna sutnist’ sil’s’kohospodars’kykh pidpryiemstv. V monohrafii “Inovatsijni transformatsii ahrarnoho sektora ekonomiky”, za red.. d-ra ekon. nauk O. V. Shubravs’koi NAN Ukrainy, In-t ekon. Ta prohnozuv. K., 2012. Ts. 235-250.
9. Pimenova O. V. Instytutsijne zabezpechennia form hospodariuvannia v systemi ahrarnykh vidnosyn. : dys.,
Pimenova Olena Volodymyrivna, Kyivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka.,
Kyiv, 2013. 253 s.
10. Rozvytok ahrarnoho vyrobnytstva iak peredumova zabezpechennia prodovol’choi bezpeky Ukrainy, NISD. K.
NISD, 2011. 39 s.
11. Sajt Asotsiatsii mizhnarodnoho prodovol’stva ta upravlinnia ahrobiznesom IFAMA, Asotsiatsiia mizhnarodnoho prodovol’stva ta upravlinnia ahrobiznesom IFAMA. Elektronni dani. Tekhas, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva, 2012. Available at https://vvv.ifama.org/Default.aspkh.
12. Sajt Amerykans’koho departamentu sil’s’koho hospodarstva, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva. Elektronni dani. Vashynhton, Amerykans’kyj departament sil’s’koho hospodarstva, 2012. Available at http://vvv.ers.usda.gov/Brovse/viev.aspkh?subjetst=FarmEtsonomy.
13. Sajt derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Elektronni dani. K, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2013. Available at http://ukrstat.gov.ua.
14. Sajt Ministerstva ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy, Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy. Elektronni dani. M. Ministerstvo ahrarnoi polityky ta prodovol’stva Ukrainy, 2012. Available at http://minagro.gov.ua.
15. Sil’s’ke hospodarstvo Ukrainy (u postijnykh tsinakh 2010 r.), za 2011 r, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2010 384 s.
16. Sajt Yevropejs’koi komisii. Yevropejs’ka komisiia. Elektronni dani. Briusel’, Yevropejs’ka komisiia, 2008. Available at http://ets.europa.eu/agritsulture/agrista/2010/table_en/Ts7-1-375.pdf.
17. Cherniakov B. A. Amerykanskoe fermerstvo, KhKhI vek., B. A. Cherniakov. M. Khudozhestvennaia lyteratura, 2002. 399 s.
18. Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsii sil’s’koho hospodarstva v sil’s’kohospodars’kykh
pidpryiemstvakh za 2013 r, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Statystychnyj biuleten’. K. Derzhavna sluzhba statystyky, 2014r. 25 s.
19. Informationsbroschüre über die einzuhaltenden anderweitigen Verpflichtungen. Cross Compliance. 2013
Endfassung 12.12.2012-104 s.

Завантажити

  • pdf 170_1
    File size: 360 kB Downloads: 770