О. Грішнова, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, С. Дмитрук, асист. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ КРИЗИ: ОЦІНКА І ПОШУК МОЖЛИВОСТЕЙ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Розкрито авторську методику оцінки глибини кризових явищ за інтегральним індексом, проаналізовано її динаміку в Україні у 2008–2013 рр. Виявлено силу впливу кризових явищ на можливості збереження людського капіталу, зроблено попередній прогноз на 2014–2015 рр. Визначено напрями зменшення негативного впливу кризових явищ та формування нових можливостей збереження людського капіталу в Україні.
Ключові слова: людський капітал; соціально-економічна криза; політична криза; військова криза; напрями збереження людського капіталу.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/2
Надійшла до редколегії ї 01.0 5.15

References

1. Brintseva O.H., 2014. Vplyv kryzovykh yavyshch u sotsial’no-trudoviy sferi na protsesy formuvannya ta vykorystannya lyuds’koho kapitalu. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(7), S. 284-290.
2. Kovalenko O. V. Antykryzove upravlinnya: teoriya, metodolohiya ta mekhanizmy realizatsiyi, O. V. Kovalenko. Zaporizhzhya, Zaporiz’ka derzhavna inzhenerna akademiya, 2011. 466 p.
3. Hal’kiv L.I., 2012. Intehral’ni otsinky vtrat lyuds’koho kapitalu rehioniv Ukrayiny. Rehional’na ekonomika, 1, S.184-192.
4. Grishnova O.A., 2011. Sotsial’na vidpovidal’nist’ u konteksti podolannya systemnoyi kryzy v Ukrayini. Demohrafiya ta sotsial’na ekonomika, 1, S. 39-46.
5. Dmytruk S.M., 2015. Naukovo-metodychni pidkhidy do vyznachennya mozhlyvostey zberezhennya lyuds’koho
kapitalu v umovakh kryzy. Cotsial’no-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka. Zbirnyk naukovykh prats’, 1(9), S. 318-322.
6. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2015 rik”. Available at http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/80-19/page
7. Zhorova Ye. R. and Grishnova O.A., 2014. Kadrove zabezpechennya efektyvnoyi systemy antykryzovoho
korporatyvnoho upravlinnya. Problemy ekonomiky, 1, pp. 193–198.
8. Kolot A.M., 2012. Asymetriyi rozvytku sotsial’no-trudovoyi sfery: proyavy, prychyny, peredumovy podolannya. Aktual’ni problemy ekonomiky, 6, pp. 205-211.
9. Kolot A. and Grygorovych S., 2005. Teoretychni i prykladni aspekty pidvyshchennya dokhodiv pratsyuyuchykh yak peredumovy zberezhennya ta rozvytku lyuds’koho kapitalu. Ukrayina: aspekty pratsi, 8, S.19-27.
10. Korotkov E.M. Antykryzysnoe upravlenye. Uchebnyk, M. YNFRA-M, 2010. 620 s.
11. Libanova E. M. Lyuds’kyy rozvytok v Ukrayini: minimizatsiya sotsial’nykh ryzykiv (kolektyvna naukovo-analitychna monohrafiya), K. In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny,
Derzhkomstat Ukrayiny, 2010. 496 p.
12. Mel’nychuk D. P., 2010. Antykryzove upravlinnya lyuds’kym kapitalom: zmist ta zavdannya v suchasnykh umovakh. Available at http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/3013/1/Melnychuk.pdf.
13. Memorandum pro ekonomichnu ta finansovu polityku (Ukrayina-Mizhnarodnyy valyutnyy fond) Available at
http://www.minfin.gov.ua/file/link/ 411035/file/MEFP%20-%20UKR%20(4).pdf
14. Site of Ministerstvo sotsial’noyi polityky Ukrayiny. Available at http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index.
15. Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny za 2013 rik. Za redaktsiyeyu O.H. Osaulenka. Kyiv, 2014. 534 s.
16. Ukrayina 2014-2015: dolayu chy vyklyky (analitychni otsinky). Available at http://www.razumkov.org.ua/upload/Pidsumky_2014_2015_A4_fnl.pdf.
17. Site of UNIAN, 24/12/2014. Available at http://www.unian.ua.
18. Yak zrostut’ taryfy na “komunalku”, Ukrayins’ka pravda. Available at http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/
2015year/tarify/?attempt=1.
19. Hauschildt, T. Lenarz, J. Schofield, S. & Wand, D. (2014). ‘Ukraine: A Regional Crisis With Global Impact’. Human Security Centre Strategic Briefing, Issue 3, No. 1. 26th March 2014. P. 18–39. DOI: dx.doi.org/10.15196/rs04202
20. Paraluta N.Ch. The impact of the economic crises on the human capital. Available at http://analeeconomie.spiruharet.ro/en/wp-content/uploads/2014/08/19_ParalutaNedelea.pdf.
21. Report on the human rights situation in Ukraine, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 15 December 2014. –Available at: www.ohchr.org/ Documents/Countries/UA/ OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf.

Завантажити

  • pdf 170_2
    File size: 343 kB Downloads: 1311