Д. Баюра, д-р екон. наук, проф., Д. Ситенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ IPO ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТИТУТ ТА ПЕРЕДУМОВА КОРПОРАТИВНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Охарактеризовано ключові фактори інвестиційної привабливості агропромислового сектору України та необхідність фінансування його розвитку за рахунок використання IPO. Розкрито сутність, переваги та недоліки IPO. Визначено напрямки та відповідні заходи з корпоративної реструктуризації підприємств при підготовці до IPO.
Ключові слова: IPO; агропромислові підприємства; корпоративна реструктуризація; корпоративне управління; вартість підприємства.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/3
Надійшла до редколегії 06.0 4.15

References

1. Valova produktsiia silskoho hospodarstva Ukrainy za 2014 rik Available at http://ukrstat.org/uk/druk/
publicat/kat_u/publ7_u.htm
2. Geddes R. IPO i posleduyushhie razmeshheniya aktsij, K. ZАO “Olimp-Biznes”, 2007. 352 s.
3. Zakon Ukrainy “Pro tsinni papery ta fondovyi rynok” vid 23.02.2006 r. № 3480-IV, vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2006. №31. st.268 Available at http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/page3.
4. Krylova N.V. Zaluchennia aktsionernoho kapitalu na fondovykh rynkakh: publichne chy pryvatne romishchennia aktsii, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 153. S. 64-67. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
5. Maiorova T.V. Aktyvizatsiia vitchyznianykh ahrarnykh kompanii na svitovykh rynkakh IRO,
Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. 2011. № 3 (12) S. 160-164.
6. Obzor IPO ukrainskikh kompanij i evroobligatsij ukrainskih ehmitentov, PricewaterhouseCoopers. Available at https://www.pwc.com/en_UA/ua/services/capital-markets/assets/an_overview_of_ukranian_ipos_rus.pdf.pdf.
7. Otsenka gotovnosti k IPO, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-iporeadiness-rus/$FILE/EY-ipo-readiness-rus.pdf
8. Petrov V. Preimushhestva IPO pered prochimi istochnikami investitsij, Rynok tsennykh bumag. 2005.
№15. S. 23–25.
9. Putevoditel’ po vykhodu na IPO. Rukovodstvo po razmeshheniyu tsennykh bumag, PricewaterhouseCoopers.
Available at: http://www.pwc.ru/en_RU/ru/capital-markets/assets/roadmap-for-an-ipo-rus.pdf.
10. Reshili provesti IPO, KPMG. Available at: https://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/TS_1r.pdf.
11. Richnyi zvit “Astarta – Kyiv” za 2013 rik, Ofitsiinyi sait kompanii “Astarta – Kyivua”. Available at:
http://www.astartakiev.com/modules/pages/files/139927237521_1033.pdf.
12. Struktura kompanii, Ofitsiinyi sait kompanii “Myronivskyi khliboprodukt” (MKhP). Available
at:http://www.mhp.com.ua/uk/about/structure.
13. Shapran N. Rozmishchennia aktsii ukrainskykh kompanii za kordonom: suchasni realii, Tsinni papery Ukrainy. 2010. № 28 (622). S. 30-31.
14. Shelekhov K. V. Perevahy pervynnoho publichnoho rozmishchennia aktsii (IPO) yak investytsiinoho instrumentu zaluchennia kapitalu vyrobnychym pidpryiemstvo, Efektyvna ekonomika. Available
at: http://www.economy.nayka.com.ua.
15. SHkol’nik I. А. Opyt i perspektivy ukrainskikh kompanij po vykhodu na ІRO, BIZNESINFORM. 2010. № 11. S. 183-185.
16. Executing a successful IPO, PricewaterhouseCoopers. Available at: https://www.pwc.com/en_GX/gx/auditservices/publications/assets/executing-a-successful-ipo.pdf.
17. EY’s guide to going public, Ernst&Young. Available at: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/
Ernst_and_Young_guide_to_going_public/$FILE/Guide_to_Going_Public.pdf.
18. Preparing for an IPO, KPMG. Available at: http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/
ArticlesPublications/Documents/Preparing-IPO-201109.pdf.

Завантажити

  • pdf 170_3
    File size: 390 kB Downloads: 1572