Т. Кравченко, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Розкрито сутність ресурсного забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами. Охарактеризовано особливості використання основних категорій ресурсної теорії. Розглянуто види ресурсних ефектів від використання різних видів ресурсів на підприємствах. Проаналізовано необхідність створення та розвитку стратегічних ресурсів на підприємствах.
Ключові слова: вартісноорієнтоване управління, ресурсна теорія, ресурсне забезпечення, компетенції, організаційні рутини, організаційні здатності, ресурсний ефект.
DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/6
Надійшла до редколегії 23.04.15

References

1. Barney J. B. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, J. В. Barney , Journal of Management.
1991. Vol. 17. No 1. P. 99-120. DOI: dx.doi.org/10.1177/014920639101700108
2. Chandler A. D, Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise ,A. D., Jr. Chandler. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 345 p. DOI: dx.doi.org/10.2307/1847244
3. Evans M.H. Discussion Board Articles – Value Based Management, Matt H. Evans , Creating Value through
Excellence in Financial Management (exinfm). Available at: http://exinfm.com/pdffiles/value_based_mgmt_articles.pdf.
4. Grant R. M. Sovremennyy strategicheskiy analiz. 5-e izd. , Per. s angl. pod red. V.N. Funtova. , R.M. Grant. , SPb,Piter, 2008. 560 s. DOI: dx.doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199275212.003.0008
5. Grant R. M. The Knowledge Based-View of the Firm, R. M. Grant, The Strategic Management of Intellectual
Capital and Organizational Knowledge, C. W. Choo, N. Bontis (eds.). Oxford, Oxford University Press, 2002. 519 p.
6. Kaplan R. Strategicheskie karty. Transformatsiya nematerialnykh aktivov v realnye rezultaty, R. Kaplan, D. Norton. Moskva, Olimp-Biznes, 2005. 512 s.
7. Kleyner B. G. Resursnaya teoriya sistemnoy organizatsii ekonomiki, Rossiyskiy zhurnal
menedzhmenta. 2011. Tom 9. № 3. S. 3-28.
8. Mendrul O.H. Upravlinnja vartistju pidpryjemstv, O.H. Mendrul. K., KNEU, 2002. 272 s.
9. Shvy’danenko G.O. Opty’mizaciya resursnogo zabezpechennya funkcionuvannya biznesu ,
Upravlinnya pidpry’yemstvamy’: suchasni tendenciyi rozvy’tku: monografiya. K. KNEU, 2006. 288
s. S. 157–183.
10. Prahalad С. K., Hamel G. The Core Competence of the Corporation / С. K. Prahalad, G. Hamel // Harvard Business Review. 1990. Vol. 68. No 3. P. 79-91.
11. Revucz’ka N.V. Resursne zabezpechennya konkurentny’x perevag pidpry’yemstva v suchasny’x umovax, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2013. № 151.
S. 89-93. DOI: dx.doi.org/ 10.17721
12. Rjepina I.M. Identyfikacija ta klasyfikacija aktyviv pidpryjemstva, Stratehija rozvytku Ukrajiny. 2009. № 1. S. 386.
13. Ševčuk N. V. Efektyvnistʹ resursnoho zabezpečennja dijalʹnosti pidpryjemstv: problemy ocinjuvannja,
Efektyvna ekonomika. 2010. № 8. Available at:: http://www.economy.nayka.com.ua
14. Ševčuk N. V. Upravlinsʹki aspekty kapitalizaciji pidpryjemstva, Еkonomyka Kryma. 2012. № 2.
S.92-96.
15. Skott M. Faktory stoimosti: Rukovodstvo dlya menedzherov po vyyavleniyu rychagov sozdaniya stoimosti,
Per s angl. M., Alpina-biznes, 2000. 432 s.
16. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. Firm Capabilities, Resources, and the Concept of Strategy. Center for Research in Management, CCC Working Paper, University of California, Berkeley. №90-8, 1990.
Р.345-451.
17. Yakovleva Ye. A. Otsenka i upravlenie stoimostyu predpriyatiya: Kollektivnaya monografiya, SPb., Izd-vo SPbGPU, 2009. 675 s.
18. Zaxarkin O. O. Vartisno-orijentovane upravlinnja na osnovi stejkxoldersʹkoho pidxodu v konteksti innovacijnoho rozvytku pidpryjemstva, Aktualʹni problemy ekonomiky. 2014. № 10 (160). S. 149-158.

Завантажити

  • pdf 170_6
    File size: 329 kB Downloads: 617