П. Андрєєв, канд. екон. наук Державна фінансова інспекція України, Київ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні.


Ключові слова: внутрішній державний фінансовий контроль, латинська модель, північноєвропейська модель, центральний підрозділ гармонізації, внутрішній аудит.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/1

References
 1. Anykyn A.V. Yunost nauky: Zhyzn y ydey myslyteley-ekonomystov do Marksa. – 4-e yzd. – M.: Polytyzdat, 1985. – 367 s.
 2. Dzhey Shafrytts Albert Khayd Klassyky teoryy hosudarstvennoho upravlenyya: amerykanskaya shkola. – M., Yzdatelstvo Moskovskoho unyversyteta, 2003. – 800 s.
 3. Robert de Konynh Hosudarstvennyy vnutrennyy fynansovyy kontrol / Robert de Konynh. – Sloveyya, 2007. – 336 s.
 4. Ukrayina. Zvit z efektyvnosti upravlinnya derzhavnymy finansamy. 2011 rik [Elektronnyy resurs] / Svitovyy bank. – 2012. – 102 s. – S. 13, 14. – Rezhym dostupu: http://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2012/07/09/ ukrainepublic-finance-management-systems-needs-further-improvements
 5. Lymskaya deklaratsyya rukovodyashchykh pryntsypov kontrolya [Elektronnyy resurs] // Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi rady Ukrayiny. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/604_001
 6. Pro rezultaty robochoho ta plenarnoho zasidan PEM PAL u m. Budapesht (Uhorshchyna) / Kabinet Ministriv Ukrayiny. – № 21-12/176. – 02.07.2012.
 7. Compendium of the public internal control systems in the EU Member States 2012 / European Commission – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011 – 290 pp.
 8. Pro rezultaty robochoho ta plenarnoho zasidanʹ PEM PAL u m. Budapesht (Uhorshchyna) / Kabinet Ministriv Ukrayiny. – № 21-12/176. – 02.07.2012.
 9. Kontseptsiya rozvytku derzhavnoho vnutrishnoho finansovoho kontrolyu na period do 2017 roku: Rozporyadzhennya Kabminu vid 24 travnya 2005 r. № 158-r [Elektronnyy resurs] / Verkhovna rada Ukrayiny [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80
 10. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny: zakon Ukrayiny № 2456-VI vid 08.07.2010 [Elektronnyy resurs] / Verkhovna rada Ukrayiny [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Завантажити

 • pdf 154_6-9
  File size: 658 kB Downloads: 445