В. Зянько, д-р екон. наук, проф. Вінницький національний технічний університет, Київ СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

У статті досліджено сутність сталого економічного розвитку, проаналізовано відмінності концепцій стійкого економічного зростання і сталого економічного розвитку, обґрунтовано необхідність і доцільність переходу людства до моделі сталого економічного розвитку, основою якого виступає інноваційна діяльність.
Ключові слова: економічне зростання; модель інноваційного розвитку; сталий економічний розвиток; сталий розвиток.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/3

References
 1. Keyns Dzh. M. Obshchaya teoryya zanyatosty, protsenta y deneh / Dzh. M. Keyns. – M.: Helyos ARV, 1999. – 352 s.
 2. Sadovenko A.P. Stalyy rozvytok suspilstva. Navch. posib. / A.P. Sadovenko, V.I. Sereda, L.M. Maslovska. – Kyyiv: Prohrama mistsevoho rozvytku PROON, Akademiya munitsypalnoho upravlinnya, 2009. – 239 s.
 3. Korobko B. P. Enerhetyka ta stalyy rozvytok. Informatsiynyy posibnyk dlya ukrayinskykh ZMI / B. P. Korobko. – K. : 2007. – 44 s.
 4. Shevchuk V. YA. Formuvannya innovatsiynoyi modeli staloho rozvytku Ukrayiny v postkryzovyy period / V. YA. Shevchuk // Ekonomichnyy chasopys-XXI. – 2010. – № 1-2. – S. 6-8.
 5. Informatsiyne ahent·stvo UNIAN [sayt]. – Rezhym dostupu: – Nazva z ekrana.
 6. Vernadskiy V.I. Nauchnaya mysl’ kak planetnoye yavleniye / V.I. Vernadskiy Otv. red. A.L. Yanshin. –– M.: Nauka, 1991. – 270 s.
 7. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [Materialy ofitsiynoho saytu Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy]. – Rezhym dostupu: http://www.un-dokuments.net/index.htm. – Nazva z ekrana.
 8. Rio-de-Zheneyro – Yohannesburh: parostky neosferohenezu i vidpovidalnist za maybutnye / V. YA. Shevchuk, H. O. Bilyavskyy, YU. M. Satalkin i in. – K. : Heoprynt, 2002. – 118 s.
 9. Borshchuk E.M. Rol’ OON u formuvanni Kontseptsii stalogo rozvitku / E.M. Borshuk / Naukoviy visnik. – Vip. 16.5, – 2006.
 10. Deyli H. Poza zrostannyam. Ekonomichna teoriya staloho rozvytku / Deyli H. // Per. z anhl.; In-t staloho rozvytku. – K.: Intelsfera, 2002. – 312 s.
 11. Potapenko V.H. Stratehichni priorytety bezpechnoho rozvytku Ukrayiny na zasadakh “zelenoyi ekonomiky”: monohrafiya / V.H. Potapenko; [za nauk. red. d.e.n., prof. YE.V. Khlobystova]. – K. : NISD, 2012. – 360 s.
 12. Carter N. The Politics of the Environment. Ideas, Activism, Policy. Copyright Cambridge University Press. Published November 2001. – 382 p.

Завантажити