Ю. Колобов, Міністр фінансів України Міністерство фінансів України, Київ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ В КОНТЕКСТІ ПРІОРИТЕТІВ БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано існуючі методи управління державним боргом, особливості їх застосування, проблеми високого рівня державного боргу та ефективність системи управління

державним боргом України. Визначено пріоритети боргової політики України, у контексті яких запропоновано основні методи управління державним боргом.
Ключові слова: державний бюджет, дефіцит державного бюджету, державний борг, боргова політика, методи управління державним боргом.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/4

References

 1. Budzhetnyy kodeks Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. –Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Budzhetnyi monitoryng: Analiz vykonannyi budzhety za sichenj – veresenj 2013 roku / [Zubenko V.V., Samchynskya I.V., Rudyk A.U. ta in.]; ІBSED Project “Zmіtsnennya mіstsevoї fіnansovoї іnіtsіativi (ZMFІ-II) vprovadzhennya”, USAID. – K., 2013. – 75 s.
 3. Zuev DS // Gosudarstvenniy dolg v systeme ekonomicheskih otnosheniy / D.S. Zuev / / Iniziativy XXI veka: Akademikum. – 2009. – № 4. – P.65-68.
 4. Іnformatsіyny portal “Ukrainian Pravda: Ekonomichna pravda” [Elektronnyi resurs] / / Rezhym dostupu – Іhttp://www.epravda.com.ua/news/2013/07/19/386249.
 5. G. Kozak Mіzhnarodna makroekonomіka : Navchalna posіbnik / YG Kozak. – K. : Center uchbovoї lіteraturi 2012.- 400c.[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://pidruchniki.ws/19000327/ekonomika/ mizhnarodniy_rinok_finansovih_derivativiv.
 6. Kolobov Y. Ministerstvo finansov uluchshilo structure gosudarstvennogo dolga / Yuri Kolobov. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://comments.ua/money/438367-minfin-uluchshil-strukturu.html.
 7. Lyuty І.O. Derzhavniy kredyt ta borgova polіtika Ukrainy : monografіya / І.O. Lyuty, NV Zrazhevska, OD Rozhko [for Ed. І.O. Dire]. – K. : TSUL 2008. – 360 C.
 8. Moldovan O.O. Budgetna polіtika v Ukraїnі v umovah rizikіv spovіlnennya ekonomіchnoї dinamіki : analіtichna dopovіd / O.O. Moldovan, S.O. Bila, O.V. Shevchenko, M.O. Kushnіr, T.A. Tischuk, N.S. Mєdvєdkova [for Ed. Y.A. Zhalіla]. – K. : NІSD 2012. – 25c.
 9. Ofіtsіyny site Mіzhnarodnogo Valutnogo Fondu / / Rezhym dostupu: http://www.imf.org.
 10. Ofіtsіyny site mіzhnarodnogos ratingovogo agenstva Fitch Ratings / / Rezhym dostupu: http://www.fitchratings.ru.
 11. Ofіtsіyny site Mіnіsterstva fіnansіv Ukrainy / / Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua.
 12. Serednostrokova strategіya upravlіnnya derzhavnym borgom na 2012-2014 rocky. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://finrep.kiev.ua/download/rt_16nov2011_minfin_ua.pdf.
 13. Yuriy S.І. Teorіya fіnansіv : pіdruchnik / S.І. Yuriy, VM Fedosov. – K.: Knowledge, 2008. – 611s.

Завантажити