О. Чеберяко, д-р іст. наук, доц., А. Лобода, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ

Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання діяльності банківських та небанківських фінансових посередників в Україні. Здійснено характеристику основних повноважень органів державного регулювання щодо діяльності фінансових посередників. Визначено місце саморегулівних організацій у регулюванні діяльності фінансових посередників.
Ключові слова: державне регулювання, банківські фінансові посередники, небанківські фінансові посередники, саморегулівні організації.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/7

References
 1. 1.Arzhevitin S. Pobudova systemy nahliady za finansovoiu sferoiu / S. Arzhevitin // Visnyk NBU. – 2009. – № 1. – S. 46-49.
 2. Vasenko V. K. Finansove poserednytstvo: problemy I perspektyvy rozvytku: [monohrafiia] / V. K. Vasenko – Cherkasy.: PP Chabanenko Yu. A, 2009. – 450 s.
 3. Zakon Ukrainy “Pro Antymonopolnyi komitet Ukrainy” vid 26. 11. 1993 № 3659 – XII.
 4. Polozhennia “Pro Derzhavnu sluzhbu finansovoho monitorynhu Ukrainy” vid 13. 04.2011.№ 466/2011. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/466/2011
 5. Polozhennia “Pro Ministerstvo dokhodiv I zboriv Ukrainy” vid 18 bereznia 2013 roku № 141/2013. Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/141/2013
 6. 6.Polozhennia “Pro Ministerstvo finansiv Ukrainy” vid 08.04.2011 № 446/2011. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446/2011
 7. Zakon Ukrainy “Pro Natsionalnyi bank Ukrainy” від 20.05.1999 № 679-XIV. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 8. Polozhennia “Pro Natsionalnu komisiiu z tsinnukh paperiv ta fondovoho rynku” vid 23. 11. 2011 № 1063/2011. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait] – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1063/2011
 9. Polozhennia “Pro Natsionalnu komisiiu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh” vid 23.11. 2011 roku 1070/2011. [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011
 10. Zakon Ukrainy “Pro prokuraturu” vid 05.11.1991 №1789-XII. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1789-12
 11. 11.Zakon Ukrainy “Pro systemu harantuvannia vkladiv fizychnykh osib” vid 23.02.2012 № 4452-VI. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4452-17
 12. Zakon Ukrainy “Pro Sluzhbu bezpeky Ukrainy” vid 25.03.1992 № 2229-XII. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
 13. 13.Zakon Ukrainy “Pro finansovi posluhy ta derzhavnerehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh” vid 12.07.2001 р. № 2664-III [Elektronnyi resurs] // Verkhovna Rada Ukrainy: [sait]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
 14. Zakon Ukrainy “Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy” vid 09.12. 2011 № 4107-VI. Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4107-17
 15. Koval O. Deiaki aspekty derzhavnoho rehuliuvannia rynku finansovykh posluh v Ukraini / О. Koval // Finansy Ukrainy. – 2010. – № 11. – S. 80-86.
 16. Mishchenko V. Pidvyshchennia efektyvnosti rehuliuvannia ta nahliadu za finansovym sektorom v Ukraini / V. Mishchenko // Visnyk NBU. – 2010. – №8. – S. 4 – 9.
 17. Mishchenko S. Problemy vdoskonalennia systemy samorehuliuvannia na finansovomu rynku / S. Mishchenko // Finansy Ukrainy. – 2009. – № 9. – S. 43 – 52
 18. Naumenkova S. Zarubizhnyi dosvid orhanizatsii system rehuliuvannia I nahliadu za diialnistiu finansovykh ustanov / S. Naumenkova // Finansy Ukrainy. – 2009. – № 12. – S. 20 – 27.
 19. Rekunenko I. Osoblyvosti diialnosti samorehulivnykh orhanizatsii na rynku finansovykh posluh / І. Rekunenko, Ye. Bondarenko // Problemy I perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy: zb. nauk. prats / Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad “Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy”. – Sumy, 2010. – T. 29. – S. 394-407.
 20. Shkolnyk I. О. Finansovyi rynok Ukrainy: sychasnyi stan I stratehiia rozvytku: [monohrafiia] / І. О. Shkolnyk – Sumy: VVP “Mriia” TOV UABS NBU, 2008. – 348 s.

Завантажити