Р. Білик, канд. екон. наук, доц., докторант Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Чернівці ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗМІЦНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Доведена важливість застосування фінансових інструментів регулювання регіональної конкурентоспроможності, проаналізовано використання фінансових інструментів у кризовий і посткризовий період, обґрунтовано необхідність використання як фіскальних, так і нефіскальних інструментів регулювання розвитку регіону.
Ключові слова: регіональна конкурентоспроможність, місцевий бюджет, бюджет розвитку, інвестиційна субвенція, муніципальні цінні папери, місцеві кредитні союзи, програмно-цільовий метод бюджетування, комунальна власність, земельні ресурси.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/9

References
 1. Vakhovych I.M., Kamins’ka I.M. Finansova spromozhnist’ rehionu: diahnostyka ta mekhanizmy zabezpechennya / I.M. Vakhovych, I.M. Kamins’ka: [monohraf.] – Luts’k: Nadstyr’ya. 2009. – 400 s.
 2. Osobennosti voproizvodstva regional’nogo kapitala: sushhnost’, podhody k ocenke, metody upravlenija / [Pod obshhej red. Ju.V. Savel’eva]. – Petrozavodsk: Izd-vo Karel’skogo nauchnogo centra RAN, 2008. – 213 s.
 3. Pylypiv V.V. Upravlinnya vidtvorennyam terytorial’nykh ekonomichnykh system u finansovomu prostori / V.V. Pylypiv.- K.: RVPS Ukrayiny NAN. – 400 s.
 4. Tut i dali predstavleni dani Instytutu byudzhetu ta sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’. – [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu: www.ibser.org.ua/.
 5. Dani Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua
 6. Fedyuk V. Vplyv investytsiynoyi polityky na mistsevyy ekonomichnyy rozvytok // V. Fedyuk. Mistsevyy ekonomichnyy rozvytok (VIII Ukrayins’kyy munitsypal’nyy forum). – 12 lypnya 2012 r., m. Yalta, Ukrayina.
 7. O vvedenii v dejstvie Bjudzhetnogo kodeksa Rossijskoj Federacii // Federal’nyj zakon Rossijskoj Federacii ot 31.07.1998 №145-F3 / Dokument iz BD NTC “Sistema”.
 8. Instrumenty rozshyrennya rynku munitsypal’nykh tsinnykh paperiv yak chynnyka resursnoho zabezpechennya rehional’noho rozvytku / O.V. Shevchenko. Analitychna zapyska.-[Elektronnyy resurs].-Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/1131/
 9. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny vid 08 lypnya 2010 r., # 2456-VI, st. 16 i 74; Pro zatverdzhennya poryadku zdiysnennya mistsevykh zapozychen’ // Postanova Kabinetu Ministriv vid 16 lyutoho 2011 r., # 110.
 10. Wallance G.J. Could municipal bonds be the next financial Titanic? // http://www.forbes.com/sites/ forbesleadershipforum/2012/09/20/could-municipal-bonds-be-the-next-financial-titanic/
 11. Filatov O.H. Zakonodavche rehulyuvannya rynku munitsypal’nykh oblihatsiy // O.H. Filatov / [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=8036.
 12. Pro zatverdzhennya pereliku ob’yektiv i zakhodiv, shcho finansuyut’sya u 2012 r. za rakhunok koshtiv derzhavnoho fondu rehional’noho rozvytku // Rozporyadzhennya KMU vid 12 kvitnya 2012 r. # 243-r
 13. Pasichnyk Yu.V. Byudzhetna systema Ukrayiny / Yu.V. Pasichnyk: [monohraf.] – K.: Znannya, 2008.-S.670s.
 14. Dehtyar’ova V. Zastosuvannya prohramno-tsil’ovoho metodu v byudzhetnomu protsesi Ukrayiny / U: Byudzhetna polityka u konteksti stratehiyi sotsial’no-ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny: [monohraf.] V 6 t. – T.4: Prohramno-tsil’ovyy metod u byudzhetnomu protsesi. – K.: NDFI, 2004.

Завантажити