С. Рибак, канд. екон. наук, доц. Міністерство фінансів України, Київ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

В статті визначено проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні та напрями подальшого реформування для динамічного соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова: бюджетна система, бюджетне регулювання, бюджетна політика, міжбюджетні відносини, місцеві бюджети, державний бюджет.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/15

References
 1. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Byudzhetnyy monitorynh: Analiz vykonannya byudzhetu za 2010 rik / [Shcherbyna I.F., Rudyk A.YU., Zubenko V.V. ta in.]; IBSED, Proekt “Zmitsnennya mistsevoyi finansovoyi initsiatyvy”, USAID. ? K., 2011. ? 142s.
 3. Vasylyk O.D. Derzhavni finansy Ukrayiny / O.D. Vasylyk, K.V. Pavlyuk. – K.: Tsentr navchal?noyi literatury, 2003. – 608 s.
 4. Zakon Ukrayiny “Pro stymulyuvannya rozvytku rehioniv”. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2850-15.
 5. Kyrylenko O.P. Mistsevi finansy: pidruchnyk / O.P. Kyrylenko. – K.: Znannya, 2006. – 677s.
 6. Kravchenko V.I. Finansy Ukrayiny: suchasni vyklyky i problemy rozvytku / V.I. Kravchenko // Ekonomika ta derzhava. – 2013. – №5. – S.9-13.
 7. Kravchenko O.O. Mistsevi finansy: navchal?nyy posibnyk / O.O. Kravchenko. – K.: DETUT, 2010. – 157 s.
 8. Lunina I.O. Derzhavni finansy ta reformuvannya mizhbyudzhetnykh vidnosyn / I.O. Lunina. – K.: Naukova dumka, 2006. – 432 s.
 9. Moldovan O.O. Byudzhetna polityka v Ukrayini v umovakh ryzykiv spovil?nennya ekonomichnoyi dynamiky: analitychna dopovid? / O.O. Moldovan, S.O. Bila, O.V. Shevchenko, M.O. Kushnir, T.A. Tyshchuk, N.S. Myedvyedkova [za red. YA.A. Zhalila]. ? K. : NISD, 2012. ? 25 s.
 10. Oparin V.M. Finansy: navchal?nyy posibnyk / V.M. Oparin. – K.: KNEU, 2008. – 240 s. 11. Ofitsiynyy sayt Asotsiatsiyi mist Ukrayiny – Rezhym dostupu: http://www.auc.org.ua.
 11. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi kaznacheys?koyi sluzhby Ukrayiny – Rezhym dostupu: http://treasury.gov.ua.
 12. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Ukrayiny – Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua.
 13. Podatkovyy kodeks Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 14. Polozenko D.V. Rozvytok sotsial?noyi sfery yak vazhlyva umova ekonomichnoho zrostannya Ukrayiny / D.V. Polozenko // Finansy Ukrayiny. – 2010. – №10. – S.15-20.
 15. Sokolovs?ka A.M. Dyskusiyni pytannya reformuvannya PDV / A.M. Sokolovsʹka, V.O. Tvardiyevych // Finansy Ukrayiny. – 2011. – №8. – S.35-50.

Завантажити