Д. Третяк, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Основною метою функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення є поліпшення рівня життя людей, забезпечення стійкості пенсійної системи.

Для розвитку та вдосконалення недержавного пенсійного забезпечення необхідно вжити наступних заходів: створення сприятливого податкового клімату; залучення додаткових ресурсів на фінансування пенсійних виплат для скорочення розриву між доходами працездатного населення і пенсіонерів; підвищення рівня довіри до недержавного пенсійного фонду (НПФ), страхових компаній та банківських установ, які приймають участь в недержавному пенсійному забезпеченні.
Ключові слова: недержавне пенсійне забезпечення; недержавний пенсійний фонд; недержавні пенсійні виплати; пенсійне страхування; заощадження.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/17

References
 1. Borodina N.Z. Ukrainian pension reform in the context of the experience of Central and Eastern Europe and the SNG / N.Z.Borodina // Bulletin of Lviv State Academy of Finance. – 2010. – №18 – P.193-197.
 2. Bragin S. State pension funds on inefficient stock market: the case of Ukraine / S. Bragin, A. Makarenko // Bulletin of the NBU. – 2011. – № 2. – P.44-47.
 3. Law of Ukraine “On the private pension provision” from 09.07.2003 № 1057-15 / [Electronic resource]. – Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15.
 4. Kashuba V.D. Reforming the pension system of Ukraine / V.D. Kashuba // Herald ZhDTU. – 2011. – № 2. – P. 209-211.
 5. Key labor market indicators for 2008 – 2012. // [Electronic resource] – Access mode: // http://ukrstat.org/uk/operativ/ menu/menu_u/rp.htm
 6. The official website of the State Statistics Service of Ukraine // [Electronic resource] – Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua
 7. The official website of the National Commission, subject to state regulation in the field of financial services markets // [Electronic resource] – Access mode: http://nfp.gov.ua
 8. The official website of the Pension Fund of Ukraine [Electronic resource] – Access mode: http://www.pfu.gov.ua.
 9. Partin G.O., O.I. Tyvonchuk Pension funds as financial market participants / G.O. Partin, O.I. Tyvonchuk // Finance of Ukraine. – 2002. – № 9. – P. 143-149.
 10. Results of the development of non-state pension provision for the year 2012 [Electronic resource] – Access mode: http://www.dfp.gov.ua/fileadmin/downloads/dpn/npz-2012r.pdf.
 11. Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755-17 // Ukrainian Association of Publishers “Legal unity”. – Kiev. – 2011. – P.225 -270.
 12. Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine On “Approval of the order of discovery, use and closure of accounts in local and foreign currencies” from 12.11.2003 № 492 [Electronic resource]. – Access mode: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03.
 13. Sal’nikova T. Pension benefits: global experience / T. Sal’nikova // Bulletin of the Pension Fund of Ukraine. – 2008. – № 7. – P. 24-26.

Завантажити