М. Дяченко, асп. Дніпропетровська держ. фінансова академія, Дніпропетровськ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ДІЄВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті розкрито сутність державного фінансового контролю як важливого чинника посилення дієвості бюджетної політики стимулювання соціально-економічного розвитку

регіонів. Визначено основних суб’єктів, які здійс- нюють контроль, їх повноваження, вказано інструменти контролю та важелі впливу. Наголошено на важливості аудиту ефективності. Запропоновано показник оцінки рівня виконання бюджетних стимулюючих програм.
Ключові слова: державний фінансовий контроль, бюджетний механізм стимулювання регіонального розвитку, аудит ефективності, індекс виконання показників ефективності (якості).

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/19

References 
  1. Pikhotskyi V, 2009. The state financial control as an effective method of the management of finances [Derzhavnyi finansovyi kontrol yak diievyi metod upravlinnia finansamy]. Visnyk Ĺvivskoi derzhavnoi finansovoi akademii, 17. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vldfa/2009_17/Pihockyj.pdf
  2. Pozhar T, 2011. The essence, functions and types of state financial control [Sutnist, funktsii i vydy derzhavnoho finansovoho kontroliu]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrajiny, 31. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pprbsu/2011_31/11_31_26.pdf
  3. Shevchenko N, 2010. The reforming of state financial control in Ukraine: Problems and Prospects [Reformuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: problemy ta perspektyvy]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 2. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/2010_2/29_02_05.pdf
  4. Kovalenko Yu, Skurativska I, 2012. The state financial control: essence and purpose [Derzhavnyi finansovyi kontrol: sutnist i pryznachennia]. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), 2(57). Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvnudpsu/2012_2/Kovalaenko_Yu_M.pdf
  5. Pikhotskyi V, 2012. Functioning of state financial control system and its improvement [Funktsionuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu ta ii udoskonalennia]. Demokratychne vriaduvannia, 10. Available at: http://www.lvivacademy.com/visnik10/fail/Pikhotskyj.pdf
  6. Stefanyuk I., 2011. Methodological principles of public internal financial control in Ukraine [Metodolohichni zasady funktsionuvannia systemy derzhavnoho vnutrishnoho finansovoho kontroliu v Ukraini]. Finansy Ukrainy, 6.
  7. The Law of Ukraine at 26 January 1993 № 2939-ХІІ “About the basic principles of public financial control in Ukraine” (amended) [Zakon Ukrainy vid 26.01.1993 № 2939-ХII “Pro osnovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1993, № 13. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.
  8. The Law of Ukraine at 11 Jule 1996 № 315/96-VR “About the Accounting Chamber” (amended) [Zakon Ukrainy vid 11.07.1996 № 315/96-VR “Pro Rakhunkovu palatu]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993, № 43. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-%D0%B2%D1%80/page

Завантажити