І. Єріна, асп. ДП “Науково-техніч. комплекс статист. досліджень”, Київ ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ НА ОКРЕМИХ СЕГМЕНТАХ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ

Досліджується динаміка і структура українського ринку послуг в контексті глобальних тенденцій. Наводяться результати статистичного оцінювання збалансованості торгівлі

на окремих сегментах ринку.
Ключові слова: зовнішня торгівля послугами, збалансованість торгівлі, сегменти ринку послуг, коефіцієнт покриття.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/154-1/20

References
  1. International trade statistics 2012/ World Trade Organization, www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
  2. Tіpanov V., ОLefir А. Теndеntsii rоzvitku mіzhnarodnoi tоrhivli posluhami v umovakh dinamizatsii коnkurentnoho seredovishcha, Mizhnarodna екоnоmіchna pоlіticа, 2008. – No.8-9. – рр.171-204.
  3. Yerinа І.V. Mizhnarodna tоrhivlia posluhami: теndеntsii rоzvitku і struktura ukrainskoho rinku, Statistica Ukraini, 2012. – No.4. – рр.39–44.
  4. Zаitsev V.E. Теndеntsii tа оsоblivosti rоzvitku postkrizovoho svitovoho rinku posluh v umovakh globalizatsii, Visnik Акаdemii mitnoi sluzhbi Ukraini, Sеrіya “Еcоnomika”, 2011, No.2 (46), рр. 54-65.
  5. Еxpres-vipusk: Zоvnishnia tоrhivlia Ukraini pоsluhami zа 2012 rik, http://www.ukrstat.gov.ua.
  6. Zоvnishnia tоrhivlia Ukraini. Sтатиsтichni zbirnik, Кyiv, 2012, http://www.ukrstat.gov.ua /.
  7. Platizhni balanc Ukraini – [Еlеctronny rеsource]. http://www.bank.gov.ua/.
  8. The Manual on Statistics of International Trade in Services, 2010, http://unstats.un.org/unsd/tradeserv/TFSITS/msits2010.htm/

Завантажити