М. Малік, д-р екон. наук, проф., І. Семенчук, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РОСІЇ

У статті визначено основні тенденції розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії: проблеми, тенденції таперспективи розвитку. Особлива увага надана історичним особливостям побудови страхування та впливом війни на ринок страхування. Розглянутий вплив державного нагляду з легістичної точки зору за страховими компаніями в виді цивільно-правового страхування. Охарактеризована проблематика страхування цивільно-правової відповідальності в наші дні.

Ключові слова: обов’язкове страхування; страхування цивільно-правової відповідальності; страхування цивільної відповідальності перевізника; страхування професійної відповідальності; страхування цивільної відповідальності підприємств.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/2

References
  1. Andreeva, E.V., Burmenko, T.D., Avdyushyna, M.A., 2001. Strakhovanye otvet·stvenosty: Navchal’nyy posibnyk. Moskva: YHEA, 124 p.
  2. Ob orhanyzatsyy strakhovoho dela v Rossyyskoy Federatsyy 27.10.1992, 4015-1 Zakon RF. Rosyyskaya Hazeta, 1992, 45, st. 42. [online]. Hosudarstvennaya Duma Rossyy. Available through: http://www.duma.gov.ru/laws/show/4015-1/
  3. Kalashnykova, T.N., 2010. Effektyvna ly sushchestvuyushchaya taryfnaya stavka po OSAHO? Strakhovoe Delo, Vypusk 7, p. 76-78
  4. Ofitsiynyy sayt Minysterstva yustytsiy Rosiys’koyi Federatsiy. [online]. Available through:http://www.minjust.ru/
  5. Ofitsiynyy sayt Ministerstva finansiv Rosiys’koyi Federatsiyi. [online]. Available through:http://www.minfin.ru/
  6. Marchuk, A.P., 2009. Tendentsyy razvytyya strakhovoho rinka v Rossyy. Strakhovoe Delo, 1, p. 14-28.
  7. Ofitsiynyy sayt Fondu sotsial’noho strakhuvannya Rosiys’koyi Federatsiyi. [online]. Available through: http://www.fss.ru/
  8. Nikiforov, P., Vol’s’ka, A., 2008. Finansovi aspekty udoskonalennya sotsial’noho strakhuvannya vid neshchasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. #106, p. 9-11.

 

Завантажити