О. Гаманкова, д-р екон. наук, проф. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ, С. Шимків, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ

У статті визначено основні тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні. Виявлено проблеми фінансового забезпечення даного виду страхування.

Ключові слова: соціальне страхування; соціальний захист; обов’язкове страхування від нещасних випадків; добровільне страхування від нещасних випадків; загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/3

References
  1. Osnovy zakonodaavstva Ukrainy pro zagalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia. Zakon Ukrainy 14.01.1998, № 16/98. Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/16/98-вр
  2. Nikiforov A., Volska A., 2008. Finansovi aspekty ydoskonalennia strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi. Visnyk Kyivskogo Natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 106, pp. 9-11.
  3. Zalietov O., Soboliev A., Bondar O., 2003. Strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv. Kyiv. Mizhnarodna ahentsiia “BeeZoone”, p. 352.
  4. Musikant S., 2006. Tendehtsii rozvydku v Ukraini Fondu sotsialnogo strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan. Infomatsiinui visnyk Odeshchyny z okhorony pratsi, 1, pp. 2 – 9.
  5. Pro zagalnooboviazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan, Yaki sprychynyly vtratu pratsezdatnosti. Zakon Ukrainy vid 21.12.2000, № 2272-III. Available through: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
  6. Cliusarenko K., 2011. Napriamky udoskonaennia organizatsii ta finansuvannia strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi, Naukovui visnyk Yzhgorodskogo Universutetu. Ekonomika. Spetsialnyi vypusk 33. Chastyna 2, pp. 246-253.
  7. Statystychni dani: analiz strakhovykh neschasnykh vypadkiv ta profzakhvoriuvan. Fond sotsial’noho strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesijnykh zakhvoriuvan’ Ukrainy. Available through:: http://www.social.org.ua/activity/stat
  8. Pro zatverdzhennia poriadku pruznachennia, pererakhuvania ta povedennia strakhovykh vyplat. Postanova Pavlinnia Fondu sotsialnogo strakhuvannia vid neshchasnuh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesiinykh zakhvoriuvan Ukrainy vid 27.04.2007 № 24 Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07
  9. Vidshkoduvannia material’noi shkody: seredn’omisiachna zarobitna plata najmanykh pratsivnykiv, zajniatykh v ekonomitsi Ukrainy. Fond sotsial’noho strakhuvannia vid neschasnykh vypadkiv na vyrobnytstvi ta profesijnykh zakhvoriuvan’ Ukrainy. Available through: http://www.social.org.ua/activity/kompensac_activity

Завантажити