О. Залєтов, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто особливості макропруденційного нагляду та регулювання, визначені основні проблеми його реалізації для регулювання вітчизняного ринку страхових послуг, розглянуто процес реалізації концепції макропруденційного нагляду та регулювання.

Ключові слова: страховий ринок, макропруденційній нагляд і регулювання, макропруденційна політика, страховик.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/6

References
 1. Savatyuhyn, A.L., 2010. Novoe v rehulyrovanyy deyatel’nosty strakhovshchykov. Fynansy, 8, p. 7-9.
 2. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019.
 3. Vnukova, N.M., Uspalenko, V.I., Vremenko, L.V., 2009. Strakhuvannya: teoriya ta praktyka: navch. posib. p.656.
 4. Hamankova, O.O., 2009. Rynok strakhovykh posluh Ukrayiny: teoriya, metodolohiya, praktyka. Kiev: KNEU, p. 283.
 5. Osadec’, S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
 6. Tkachenko, N.V., 2009. Zabezpechennya finansovoyi stiykosti strakhovykh kompaniy: teoriya, metodolohiya ta praktyka: monohrafiya. Nats. bank Ukrayiny, Un-t bank. spravy. Cherkasy : “Cherkas’kyy TsNTEI”, p. 570.
 7. Furman, V.M., 2005. Strakhuvannya: teoretychni zasady ta stratehyya rozvytku: Monohrafyya. Kiev: KNEU, p. 443.
 8. Osadchaya, Y., 2002. Hlobalyzatsyya y hosudarstvo: novoe v rehulyrovanyy ekonomyky razvytikh stran. ME y MO. 11, p. 7–8.
 9. Norris, K., McPherson, L. Introduction to On-Site Supervision of Insurers CARAMELS // OSFI/CARTAC Workshop on Insurance Supervision. Barbados. 18–21 February 2003.
 10. Hirtle B., Schuermann T., Stiroh K., 2009. Macroprudential Supervision of Finical Institutions: Lessons from the SCAP. Federal Reserve Bank of New York Statt Reports, 409, p. 15.
 11. Sharma P., 2002. Prudential Supervision of Insurance Undertakings, Conference of Insurance Supervisory Services of The Member States of the European Union.
 12. Kochmola, K.V., 2001. Yntehryrovanniy fynansoviy nadzor y rehulyrovanye strakhovikh y bankovskykh orhanyzatsyy. Strakhovoe delo. 2, p. 15-18.

Завантажити