О. Машаро, начальник Департаменту інформаційного забезпечення, аналізу та методології страхування Моторне (транспортне) страхове бюро України, Київ АДЕКВАТНІСТЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ БОНУС-МАЛУС

В статті викладені результати дослідження питання впливу системи бонус-малус на загальний обсяг страхових премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні. Також представлені результати аналізу кореляційного зв’язку між класами системи бонус-малус та частотою настання страхової події за договорами страхування відповідного класу за цим видом страхування. Аналіз проведений на реальних даних страхового ринку України.

Ключові слова: страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, система бонус-малус, частота страхової події, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/7

References
  1. Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvil’no-pravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv.Zakon Ukrayiny 01.07.2004 #1961-IV z podal’shymy zminamy [online]. Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1961.
  2. Lemer, Zh., 2003. Systemi bonus-malus v avtomobyl’nom strakhovanyy: Perev.s anhl., Moskva: Yanus-K, 259 p.
  3. Masharo, O.V., 2013. Pryntsypy ta problemy vyznachennya koefitsiyentu bonus-malus za dohovoramy obov’yazkovoho strakhuvannya tsyvil’no-pravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, # 3-4, p. 93-98.
  4. Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi u spravakh nahlyadu za rynkom finansovykh posluh vid 09.07.2010 #566. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 30.08.2010, # 64, p. 61.
  5. Rozporyadzhennya Derzhavnoyi komisiyi u spravakh nahlyadu za rynkom finansovykh posluh vid 28.11.2011 # 708. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny vid 29.12.2011, # 99, p. 96.
  6. Hamankova, O.A., 2009. Metody derzhavnoho rehulyuvannya rynku strakhovykh posluh. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny, # 9-10, [online]. Available through: http://www.securities.org.ua/securities_journal/review.php?num=46&pub=442.
  7. Masharo, O.V., 2013. Perspektyvy zmin taryfnoyi polityky pry zdiysnenni obov”yazkovoho strakhuvannya tsyvil’nopravovoyi vidpovidal’nosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv v Ukrayini. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, # 135, p. 56-60.
  8. Masharo, O.V., 2010. Problemy rozvytku taryfnoyi polityky z obov”yazkovoho strakhuvannya avtotsyvil’noyi vidpovidal’nosti. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 120, p. 16-17.
  9. Avtomobil’ne strakhuvannya v systemi bezpeky dorozhn’oho rukhu, 2012. Kol. Monohr. O.M. Zalyetov, O.V. Kneysler, V.M. Stetsyuk, O.Yu. Tolstenko ta in.; Nauk.red. ta ker.kol.avt. O.M.Zalyetov. Kiev: Mizhnarodna ahentsiya “Beezone”, 508 p.
  10. Libikh, K.O., 2010. Strakhuvannya tsyvil’noyi vidpovidal’nosti vlasnykiv avtotransportnykh zasobiv ta yoho rozvytok v Ukrayini: avtoref. dys. kand. ekon. nauk : 08.00.08, Kyyiv. nats. ekon. un-t im. V. Het’mana. Kiev, 20 p. [online]. Available through: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe.

Завантажити