Т. Кривошлик, канд. екон. наук, доц. КНЕУ імені Вадима Гетьмана, Київ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН

У статті досліджено практичні аспекти проведення оцінки ризику при страхуванні майна громадян. Визначено її зміст та місце в андерайтинговій діяльності страхової компанії. Розкрито особливості етапів оцінки ризику при укладанні договорів страхування майна громадян.

Ключові слова: оцінка ризику; страхування майна громадян; андерайтинг; відбір ризиків; кількісна оцінка ризику.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/10

References
  1. 1. Akhvledyany, Yu.T., Arkhypova A.P., Amahlobely N.D., 2006. Strakhovanye: uchebnyk. Moskva: Yunyty-Dana p.511.
  2. Shumelda, Ya.P., 2006. Strakhuvannya: navchal’nyy posibnyk. Ternopil’: Dzhura, p. 296.
  3. Osadets’, S.S., Murashko, O.V., Furman, V.M., 2011. Strakhovyy menedzhment: pidruchnyk. Kiev: KNEU, p. 333.
  4. Osadec’, S.S., 2002. Strahuvannja : pidruch. Kiev: KNEU, p. 599.
  5. Yuldashev, R.T., 2005. Strakhovoy byznes: slovar’-spravochnyk. Moskva: Ankyl, p. 832.
  6. Osadets’, S.S., Artyukh, T.M., Hamankova, O.O., 2007. Strakhovi posluhy: pidruchnyk. Kiev: KNEU, p. 464.
  7. Pro vnesennya zmin v Zakon Ukrayiny “Pro strakhuvannya” 07.03.1996 # 85/96-VR. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). 1996, 18, st. 78 iz zminamy ta dopovnennyamy, [online]. Verkhovna Rada Ukrayiny: Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
  8. Pro zatverdzhennya Metodyky tovaroznavchoyi ekspertyzy ta otsinky kolisnykh transportnykh zasobiv. Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny Fond derzhavnoho mayna Ukrayiny. 24.11.2003, 142/5/2092. [online]. Verkhovna Rada Ukrayiny. Available through: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03

Завантажити