Г. Тлуста, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

В статті систематизовано науково – методичні підходи до трактування поняття “медичне страхування”, визначено рoль такого виду страхування в систeмі суспільного страхового захисту. Розкрито організаційно-економічні aспeкти функціонування систeми медичного страхування; форми медичного страхування; надано переваги та недо- ліки обов’язкового медичного страхування. Розглянуто прoцeси функціонування систeм мeдичного стрaхування в розвинутих країнах світу та надано характеристику базових світових моделей фінансування охорони здоров’я.

Ключові слова: медичне страхування, страхова медицина, обов’язкове медичне страхування, добровільне медичне страхування.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/13

References
 1. Stetsenko V., 2009. Medychne strakhuvannya yak skladova systemy strakhuvannya (pravovi aspekty). Forum prava, #3, p. 597-602.
 2. Savenko, A.Yu. Palamarchuk., A.O., 2010. Vvedennya byudzhetno-strakhovoyi systemy finansuvannya obov’yazkovoho medychnoho strakhuvannya v Ukrayini yak odyn iz shlyakhiv reformuvannya ukrayins’koyi systemy okhorony zdorov’ya. Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, Seriya Ekonomichni nauky, 1, T.2, p. 156-160.
 3. Vnukova, N.M., Kuz’mynchuk, N.V., 2006. Sotsial’ne strakhuvannya: navch. posibnyk. Kiev: Kondor, 352 p.
 4. Stetsenko V., 2008. Orhanizatsiyno-pravovi zasady medychnoho strakhuvannya: zarubizhnyy dosvid ta propozytsiyi dlya Ukrayiny. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, # 1, p. 10-13.
 5. Yakovlyeva T., 2008. Sotsial’no-pravovi peredumovy zaprovadzhennya obov”yazkovoho medychnoho strakhuvannya. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, # 11. p. 71-74.
 6. Finansuvannya okhorony zdorov’ya za 2012 rik. Vsesvitnya orhanizatsiyeya okhorony zdorov”ya. Available through: http://www.who.int/gho/health_financing/en/index.html.
 7. Bazylevych, V.D., Bazylevych, K.S., 2008. Strakhova sprava: monohrafiya Kiev: Znannya, 351 p.
 8. Medychne strakhuvannya – strakhuvannya zdorov’ya Strakhovoy Broker – Nykolaenkov P.A. – SKAP Available through: http://strahovanienpa.wordpress.com/2011/02/13/
 9. Osadets’ S.S., 2002. Strakhuvannya : pidruchnyk, Kiev: Vyd-vo KNEU, 599 p.
 10. Soldatenko O., 2010. Istoriya stanovlennya medychnoho strakhuvannya yak odnoho iz dzherel finansuvannya okhorony zdorov’ya, Pravo Ukrayiny. #6. p. 233-239.
 11. Yavors’ka T.V./ 2008. Strakhovi posluhy: navch. posibnyk. Kiev: Znannya, 350 p.

Завантажити