О. Лобова, канд. екон. наук, ассист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

В статті обґрунтовується необхідність страхування підприємницької діяльності в аграрному секторі. Описано різні види сільськогосподарських ризиків, з якими стикається підприємець в аграрному секторі. Визначаються принципи, на яких базується ефективність сільськогосподарського страхування. Розглядаються різні способи визначення ефективності страхування. З урахуванням недоліків досліджених методів, запропоновано комплексний підхід оцінки ефективності страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі.

Ключові слова: сільськогосподарське страхування; ефективність страхування; оцінка ефективності страхування.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/14

References
  1. Mizhnarodna finansova korporatsiya: richna zvitnist’ v ahrarnomu sektori [online]. Available through: http://www1.ifc.org.
  2. Zaletov, O.M., 2002. Strakhovanye v Ukrayne. Kiev: MA “BeeZone”, 452 p.
  3. Hudz’, O.Ye., 2006. Strakhuvannya ahroryzykiv ta napryamy rozvytku ahrostrakhuvannya v Ukrayini. Ekonomika APK, 8, p. 72-76.
  4. Bazylevych, V.D., 2008. Strahuvannja : pidruch. Kiev: Znannja, p. 1019..
  5. Makarevych, L., 2006. Upravlenye predprynymatel’skymy ryskamy. Moskva: Delo y Servys, 448 p.
  6. Mashyna, N. I., 2003. Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya. Kiev: Tsentr navchal’noyi literatury, 215 p.
  7. Salyiga, S.Ya., Kostanyan, G.A., Vasilichev, D.V., 2000. Upravlenie effektivnostyu rabotyi hozyaystvuyuschih sub’ektov. Zaporozhe: ZGIA, 264 p.
  8. Mnykh, Ye.V., 2011. Ekonomichnyy analiz: Pidruchnyk. Kiev: Znannya, 630 p.

Завантажити