А. Сабірова, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ МАРКЕТИНГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Досліджено сучасний стан страхового ринку України у посткризовий період, здійснено порівняння з докризовим. Розглянуті основні тенденції розвитку страхового ринку. Досліджено показники страхових премій, страхових ви- плат та рівня страхових виплат серед ТОП 10 страхових компаній за видами страхування.

Ключові слова: страховий ринок, страховий маркетинг, страхова премія, страхова виплата.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/16

References
 1. Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny 2007-2012 [online]. Natsional’na komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi rynkiv finansovykh posluh. Available through: http://nfp.gov.ua/content/ informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.
 2. Zhuravka, O.S., 2008. Vplyv inozemnoho kapitalu na rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny. Naukovo-teoretychnyy zhurnal Khmel’nyts’koho ekonomichnoho universytetu “Nauka y ekonomika”, 1 (9), p.277–286.
 3. Cheberyako, O.V., 2007. Sehmentatsiya strakhovoho rynku. Visnyk Kyyivs’koho universytetu. Seriya: Ekonomika, Vyp. 94-95, p. 80 – 83.
 4. Onyshchenko, V.P., Klimchuk, O.V., 2010. Riven’ strakhovykh vyplat yak pokaznyk rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny. Visnyk Chernihivs’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, 43. p. 156–163.
 5. Reytynhy strakhovyy kompaniy Ukrayiny [online]. Forinshurer: Available through: http://forinsurer.com/ratings/nonlife.
 6. Bazylevych, V.D., 2012. Novitni tendentsiyi ta protyrichchya na strakhovomu rynku Ukrayiny. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 133, p. 5-8.
 7. Hamankova, O.O., Khlivnyy, V.K., 2012. Strakhovyy rynok Ukrayiny u hlobal’nomu strakhovomu prostori. Finansy Ukrayiny, 5, p. 58-67.
 8. Pavlenko O., 2009. Ukrayins’kyy strakhovyy rynok: mozhlyvosti finansuvannya rostu. Finansovyy rynok Ukrayiny, 3, p.11-12.
 9. Pikus, R.V., Ihnatyuk, A.O. 2013. Teoriya ta praktyka hipotezy efektyvnoho rynku. Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya “Ekonomika”, # 135, p. 5-7.
 10. Rotova, T.A., 2006. Strakhuvannya: Navchal’nyy posibnyk. Kiev: Kyyivs’kyy natsional’nyy torhovel’no-ekonomichnyy universytet, 334 p.
 11. Sobol’, R.H. Formuvannya y stanovlennya strakhovoho rynku v Ukrayini. Derzhavne budivnytstvo. Available through: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/1/07.pdf

Завантажити