Г. Хемій, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано стан системи державного пенсійного страхування України. Виявлено місце головного фінансового інституту – Пенсійного фонду України та визначено основні аспекти неефективності формування його фінансових ресурсів. З урахуванням цього сформульовано пропозиції щодо основних шляхів подальшого реформування пенсійної системи шляхом забезпечення фінансової стійкості інститутів системи державного пенсійного страхування України.

Ключові слова: пенсійне страхування; система державного пенсійного страхування; пенсійна система; Пенсійний Фонд України; фінансова стійкість.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/156-3/17

References
  1. Bazylevych, V.D., Filonyuk, O.F., Bazylevych, K.S., Pikus, R.V., 2008. Strakhuvannya: Pidruchnyk. Kiev: Znannya,1019 p.
  2. Zvit Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Available through: : http://www.ukrstat.gov.ua
  3. Zvit ta prohnozni dani instytutu demohrafiyi i sotsial’nykh doslidzhen’ imeni M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny. Available through: http://www.idss.org.ua.
  4. Pro zahal’noobov’yazkove derzhavne pensiyne strakhuvannya, Zakon Ukrayiny vid 09.07.2003 No.1058-IV, Verkhovna Rada Ukrayiny Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
  5. Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2014 rik, Zakon Ukrayiny vid 16.01.2014 No.719-VII, Available through: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/719-18.
  6. Ofitsiynyy sayt Pensiynoho Fondu Ukrayiny. Available through: http://www.pfu.gov.ua
  7. Zvity ministerstva sotsial’noyi polityky Ukrayiny. Available through: http://mlsp.gov.ua
  8. Komitet z ekonomichnykh reform pry Prezydentovi Ukrayiny. Prohrama ekonomichnykh reform na 2010-2014 roky Zamozhne suspil’stvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna derzhava. Available through: http://www.president.gov.ua

Завантажити