В. Гордієнко, канд. екон. наук, доц., О. Григораш, асп. Дніпропетровська державна фінансова академія, Дніпропетровськ ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО – МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ

У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Здійснено оцінку ефективності Програми розвитку малого підприємництва шляхом застосуванням економіко–математичних методів. Запропоновано дієвий механізм аналізу ефективності цільових програм. Наведено обґрунтовані шляхи вдосконалення системи формування бюджетних програм.

Ключові слова: програмно-цільовий метод (ПЦМ), цільова програма (ЦП), оціночні показники ЦП, економіко – математичні методи (ЕММ).

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/5

References
 1. Budzetnyy kodeks Ukrayiny vid 04.08.2010 p. № 143, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny “ProDerzhavniy budget na 2005 rik”. Zakon Ukrayiny vid 25.03.2005 р. № 2505-IV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2505-15.
 3. Pro zatverdzhennya osnovnyh pidhodiv do zaprovadzhennya programno-tsilyovjgo metodu skladannya ta vykonannya mistsevyh budgetiv. Nakaz Ministerstva Finansiv vid 02.08.2010 р. № 805, available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=289413&cat_id=288202.
 4. Pro rezuktatyvni pokaznyky budgetnoyi program. Nakaz Ministerstva Finansiv vid 10.12.2010 р. № 1536, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10.
 5. Gordijenko V.O. Udoskonalennja systemy upravlinnja miscevymy bjudzhetamy za dopomogoju PCM na prykladi m. Dnipropetrovs’ka / V.O. Gordijenko // Visnyk DDFA. Ekonomichni nauky: Nauk.–teoret. zhurnal. – Dnipropetrovs’k: DDFA. – 2010. – № 1 (23). – S. 134 – 139.
 6. Pleskach V.L. Suchasni pidhody shhodo finansovogo reguljuvannja mehanizmu realizacii’ cil’ovyh program / V.L. Pleskach, Ju.G. Zheljabovskyj // Finansy Ukrai’ny – 2009. – № 1.- S. 58-73.
 7. Chugunov I.Ja. Rozvytok programno-cil’ovogo metodu planuvannja bjudzhetu / I.Ja. Chugunov, I.V. Zapatrina // Finansy Ukrai’ny. – 2008. – № 5.- S. 3-14.
 8. Chugunov I.Ja. Instrukcijna arhitektonika bjudzhetnoi’ systemy / I.Ja. Chugunov // Finansy Ukrai’ny. – 2008. – № 11. – S. 3-11.
 9. Programa rozvytku malogo pidpryjemnyctva u Dnipropetrovs’kij oblasti na 2011–2012 roky: [zatverdzheno rishennjam oblasnoi’ rady vid 30 grudnja 2010 roku № 47-4/VI] [Elektronnyj resurs] // Dnipropetrovs’ka oblasna rada: [sajt]. – Rezhym dostupu: http://www.oblrada.dp.ua/region-programmes
 10. Statystychnyj shhorichnyk Dnipropetrovs’koi’ oblasti za 2011 rik: [statystychnyj zbirnyk] / [Za redakcijeju O.M. Shpyl’ovoi’]. – m. Dnipropetrovs’k. – 2012. – 531 s.
 11. Avtomaticheskij raschet U-kriterija Manna-Uitni [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.psycholok.ru/statistics/mann-whitney.

Завантажити