О. Іваненко, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

За результатами дослідження оцінено ефективність управління кредитними спілками на основі аналізу показників, що характеризують ефект діяльності кредитної спілки і відповідність функціонування даної некомерційної організації цілям її статутної діяльності.

Ключові слова: кредитні спілки, споживчий кредит, економічна ефективність, соціальна ефективність, ефективність управління, дохідність споживчого кредитування.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/9

References
  1. Bazylevych V. D. Cinni papery: pidruchnyk / [Bazylevych V.D., Shelud’ko V.M., Kovtun N.V. ta in.]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannya, 2011. – 1094 р.
  2. Butenko O.I. Orhanizaciya upravlinnya ta rehulyuvannya finansovo – kredytnyx system u perexidnyx ekonomikax: dys. … kand. ekon. nauk: 08.02.03 / Butenko Oleksandr Ivanovych. – 2006. – 212 р.
  3. Vasyl’chenko Z.M. Modelyuvannya obsyahu aktyviv u bankivs’komu menedzhmenti / Z.M. Vasyl’chenko, I.P. Vasyl’chenko // Bankivs’ka sprava. – 2007. – № 5. – Р.18–27.
  4. Kredytni spilky v Ukrayini: osnovni zasady diyal’nosti: [Navch. Posib.] V 2 – x kn. / Za red. A.Ya. Olenchyka. – K.: UIRFR, knyha persha – 652 р.
  5. Kredytni spilky v Ukrayini: kurs lekcij / uklad. B.A. Dadashev, O.I. Hrycenko; Derzhavnyj vyshhyj navchal’nyj zaklad “Ukrayins’ka akademiya bankivs’koyi spravy Nacional’noho banku Ukrayiny”. – Sumy : DVNZ “UABS NBU”, 2009. – 54 р.
  6. Lavrushyn O.Y. Bankovskyj menedzhment: ucheb. dlja st. vuzov, obuch. po эkon. spec. / O.Y. Lavrushyn. – M. : KnoRus, 2009. – 560 s.
  7. Prymostka L. O. Bankivs’ki ryzyky: teoriya ta praktyka upravlinnya: Monohrafiya / L. O. Prymostka., O.V. Lysenok, O.O. Chub, H.T. Karcheva, V.O. Cheremys, M.I. Dyba, M.I. Zubok, A.V. Nikitin, L.V. Konopats’ka. – K.: KNEU, 2008. 456 р.

Завантажити