М. Потапова, канд. екон. наук, доц. Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ СТАТИСТИЧНА ГРАМОТНІСТЬ: ЗАЙВА ВИМОГА АБО НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОСТІ

В роботі досліджується розуміння грамотності населення, еволюція цього поняття у відповідності до вимог сучасності. Розглянуто підходи науковців до розуміння різнобічної грамотності населення, її необхідність. Особливу увагу приділено значущості статистичної грамотності населення в сучасних умовах.

Ключові слова: грамотність, інформаційна грамотність, статистична грамотність.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/157-4/17

References
 1. BSЕ Bol’shaja Sovetskaja Еncyklopedyja // v 30 tomah / Gl. red. A.N. Prohorov.- 3-e yzd.- M.: Sovetskaja эncyklopedyja. – 1972. – T.7. – S. 245-246.
 2. Gendyna N.Y. Ynformacyonnaja kul’tura v ynformacyonnom obshhestve: vzgljad yz Rossyy [Elektronnyj resurs] / N.Y. Gendyna // NYY ynformacyonnыh tehnologyj socyal’noj sferы Kemerovskogo gosudarstvennogo unyversyteta kul’turы y yskusstv. – Rezhym dostupu: http://confifap.cpic.ru/upload/conf2005/reports/doklad_604.doc.
 3. Tavokyn E.P. Ynformacyja kak nauchnaja kategoryja / E.P. Tavokyn // Socyologycheskye yssledovanyja. – 2006. – № 11. – S.3-10.
 4. Barabash S. Informacijna gramotnist’ korystuvacha jak bazova umova efektyvnogo vykorystannja informacii’ / S. Barabash // Poklykannja universytetu: Zb. nauk. pr. / Vidp.red. O. Gomilko. – K.: RIA “JaNKO”; “VESELKA”, 2005. – S.154-158.
 5. Girich V. Ot informacionnoj gramotnosti cherez informacionnuju kompetentnost’ k informacionnoj kul’ture / V. Girich // Socіal’nі vimіri suspіl’stva. – Vip. 10. – K.: Іnstitut socіologії NAN Ukraїni, 2007. – S.338-349.
 6. Grama N.G. Ekonomichna gramotnist’ jak zasib socializacii’ osobystosti: problemy, teorija, praktyka / N.G. Grama // Naukovyj visnyk Pivdennoukrai’ns’kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu im. K.D. Ushyns’kogo: Zb.nauk.pr. – Vyp.8-9. – Odesa, 1999. – S.189-192.
 7. Romanova S.M. Sociotehnichna gramotnist’ jak vazhlyvyj komponent profesijnoi’ pidgotovky u navchal’nyh zakladah SShA / S.M. Romanova // Naukovo-metodychne zabezpechennja dijal’nosti suchasnoi’ profesijnoi’ shkoly / Materialy mizhnarodnoi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’. – L’viv, 11-14 travnja 1994 r. – Ch.1. – K., 1994. – S.112-113.
 8. Muzhykova I.M. Obrazotvorcha gramotnist’ jak zasib formuvannja hudozhn’oi’ kul’tury osobystosti / I.M. Muzhykova // Problemy zagal’noi’ i profesijnoi’ pedagogiky: Zbirnyk naukovyh prac’ // Problemy suchasnogo mystectva i kul’tury. – Harkiv: Knyzh.vydavn. “Karavela”, 2000. – S.172-178.
 9. Makarenko L.L. Komp’juterna gramotnist’ jak neobhidnyj komponent suchasnoi’ osvity / L.L. Makarenko // Nauka i suchasnist’. Zbirnyk naukovyh prac’ Nacional’nogo pedagogichnogo universytetu imeni M.P.Dragomanova. – K.: Logos, 2003. – T.XXXVI. – S.76-82.
 10. Komendantov V.F. Ekologichna gramotnist’: pogljad kriz’ pryzmu IKT / V.F. Komendantov // New Information Technologies in Education for All: e-education. – Zb.prac’ III Mizhnarodnoi’ konferencii’ “Novi informacijni tehnologii’ v osviti dlja vsih: systema elektronnoi’ osvity”. – 1-3 zhovtnja 2008 r. – K.:” Akademperiodyka”. – S. 451-454.
 11. Finansova gramotnist’: navch.posibnyk / avt.kol.; za red. d-ra ekon.nauk, prof. T.S. Smovzhenko. – Vyd.2-ge, vypr. i dopov. – K., 2012. – 311 s.
 12. Surinov A.E. Povyshenie statisticheskoj gramotnosti: opyt rossijskoj statistiki [Elektronnij resurs] / A. Surinov // Novaja jekonomicheskaja associacija. – Rezhim dostupu: www.econorus.org/c2013/files/usoh.doc?PHPSESSID.
 13. Shokamanov Ju.K. Ob usilenii statisticheskoj sostavljajushhej pri podgotovke jekonomicheskih kadrov [Elektronnij resurs] / Ju.Shokamanov // Akademija jekonomiki i upravlenija – Evrazijskij institut rynka. Rezhim dostupu: http://www.eurazir.kz/e-book/articles/.
 14. Statystychne zabezpechennja upravlinnja ekonomikoju: prykladna statystyka: Navch.posibnyk / A.V. Golovach, V.B. Zahozhaj, N.A. Golovach; Kyi’v.nac.ekon.un-t. – K.: KNEU, 2005. – 333 s.
 15. A Guide to Improving Statistical Literacy [Електронний ресурс] // United Nations Economic Commission for Europe/. Ре- жим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/writing/Making_Data_Meaningful_Part_4_for_Web.pdf.

Завантажити