Г. Филюк, д-р екон. наук, проф., Д. Ситенко, економіст КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРИЧИНИ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Проаналізовано тенденції функціонування підприємств цукрової промисловості України. Здійснено характеристику основних гравців ринку та оціненого його концентрацію. Визначено чинники кризового стану галузі та розроблено відповідні пропозиції щодо їх подолання.

Ключові слова: цукрова промисловість, концентрація ринку, агрохолдинг, бар’єри входу, фактори кризи.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/1

References
 1. Jemcev V.I. Monitoryng stanu ta rozvytku konkurentospromozhnosti pidpryjemstv cukroburjakovogo kompleksu Ukrai’ny Elektronnyj resurs] / I. V. Jemcev // Эlektronnыj ynstytucyonal’nыj repozytoryj. Pryazovskogo gosudarstvennogo tehnycheskogo unyversytet. – Rezhym dostupu: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/1493
 2. Rynok cukru Ukrai’ny. Lypen’ 2013 / [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://ukrselko.com/uploads/ media/Sugar_jul_2013.pdf
 3. Rыnok sahara Ukraynы 2013 [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/infographics
 4. Cukrovyj prognoz / [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://ukrselko.com/uploads/media/Sugar_jul_2013.pdf
 5. Top proyzvodytelej sahara v Ukrayne 2013 [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/rating/top- 10-proizvoditeley-sahara-v-ukraine
 6. Analiz roboty cukrovyh zavodiv galuzi pry pererobci cukrovyh burjakiv urozhaju 2013 roku stanom na 1 ljutogo 2014 roku/ Informacijnyj bjuleten’ “Visnyk cukrovykiv Ukrai’ny”. – Rezhym dostupu: http://sugar-journal.com.ua/custom/ files/zmist/3.pdf
 7. Kernel prodaet svoy saharnыe aktyvы / [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj sajt kompanii’ ProAgro. – Rezhym dostupu: http://www.proagro.com.ua/news/ukr/4081263.html
 8. Krachenko I.J. Ocinka mozhlyvosti vykorystannja cukrozaminnykiv ta pidsolodzhuvachiv u harchovij promyslovosti // Programa i materialy Vseukrai’ns’koi’ naukovo-praktychnoi’ konferencii’ “Aktual’ni problemy ekonomichnogo ta social’nogo rozvytku pidpryjemstv harchovoi’ promyslovosti”, 24 – 25 kvitnja 2014 r. – K.: NUHT, 2014r. – 230 s.
 9. Vyrobnyctvo biogazu/ Oficijnyj sajt kompanii’ agropromholdyng “Astarta-Kyi’v” //Rezhym dostupu: http://www.astartakiev.com/ua/slaider-na-glavnoi/novi-proekti.htm
 10. Dlja povыshenyja эffektyvnosty proyzvodstva sahara neobhodymo vlozhyt’ $5–7 mln v odyn zavod [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu: http://latifundist.com/novosti/19376-dlya-povysheniya-effektivnosti-proizvodstva-saharaneobhodimo-vlozhit-57-mln-v-odin-zavod
 11. Ochenash V.A. Efektyvnist’ vyrobnyctva cukrovyh burjakiv ta cukru v Ukrai’ni / [Elektronnyj resurs] / Elektronne naukove fahove vydannja “Efektyvna ekonomika” – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1535
 12. Homichak L. M. Osnovni pryncypy kompleksnoi’ tehnologii’ pererobky cukrovyh burjakiv na cukor ta biopalyva [Elektronnyj resurs] / M.L. Homichak // Shljahy dyversyfikacii’ vyrobnyctva produkcii’ na cukrovyh zavodah Ukrai’ny: materialy Mizhnarodnoi’ naukovo-tehnichnoi’ konferencii’. – Rezhym dostupu: http://www.sugarconf.com/ custom/files/ua_2013_03/78-83.pdf

Завантажити

 • pdf 158_6-11
  File size: 736 kB Downloads: 1153