Н.Скопенко, д-р екон. наук, доц. НУХТ, Київ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Формування та розвиток інтегрованих структур є дієвим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема. Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних напрямків інтеграційної взаємодії між підприємствами харчової промисловості та іншими суб’єктами ринку. Здійснено прогноз розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості, визначено наміри суб’єктів господарювання та ефективний інструментарій інтеграції залежно від етапу розвитку галузі.

Ключові слова: інтеграція, інтеграційна взаємодія, інтегровані структури, харчова промисловість.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/5

References
 1. Avdasheva S. B. Biznes-gruppyi v rossiyskoy promyishlennosti [Tekst] / S.B. Avdasheva // Voprosyi ekonomiki. – 2004. – # 5. – S. 121–134.
 2. Bakker G. Kak uspeshno ob’edinit dve kompanii [Tekst] / Gans Bakker, Dzheren Helmink; [per. s ang. T.I. Mitasova; nauch. red. G.A. Yasnitskiy, A.G. Yasnitskaya]. – Minsk: Grevtsov Pablisher, 2008. – 288 s.
 3. Galpin T. Dzh. Polnoe rukovodstvo po sliyaniyam i pogloscheniyam kompaniy : Metodyi i protseduryi integratsii na vseh urovnyah org. ierarhii. / Timoti Dzh. Galpin, Mark Hendon; [Per. s angl. i red. E.V. Kondukovoy] – M.; SPb.; K.: Vilyams, 2005. – 237 s. – Bibliogr.: s. 235-237.
 4. Gorbatov V. M. Integrirovannyie strukturyi biznesa v mirovoy ekonomike / V. M. Gorbatov. –. H., 2005. – 168 s.
 5. Gorbatov V. M. Konkurentosposobnost i tsiklyi razvitiya integrirovannyih struktur biznesa / V. M. Gorbatov. – H. : INZhEK, 2006. – 592 s.– Bibliogr.: s. 420-444.
 6. Gohan Patrik A. Sliyaniya, pogloscheniya i restrukturizatsiya kompaniy [Tekst] / Patrik A. Gohan; [Per. z angl.]. – 3-e izd. – M. : Alpina Biznes Buks, 2007. – 741 s.
 7. Grandi T. Sliyaniya i poglascheniya. Kak predotvratit razrushenie korporativnoy stoimosti, priobretaya novyiy biznes [Tekst] / Toni Grandi; [per. s angl.]. – M. : Eksmo, 2008. – 240 s.
 8. Dinz G. K pobede cherez sliyanie. Kak obratit otraslevuyu konsolidatsiyu sebe na polzu/ Greym Dinz, Frits Kryuger, Stefan Zayzel; [Per. s angl.]. – M.: Alpina Biznes Buks, 2004. – 252 s.
 9. Kizim N. A. Organizatsiya KREPS / Kizim N. A. – H. : Biznes-Inform, 2000.–108 s.
 10. Nesterchuk Yu.O. IntegratsIynI protsesi v agrarno-promislovomu virobnitstvI: monografIya / Yu.O. Nesterchuk. – Uman: Vidavets “SochInskiy”, 2009. – 372 s.
 11. Pilipenko A. A. StrategIchna IntegratsIya pIdpriEmstv: mehanIzm upravlInnya ta modelyuvannya rozvitku: monografIya / A. A. Pilipenko. – HarkIv: VD “Inzhek”, 2007. – 380 s.
 12. Ragin F.V. Konsolidatsiya otrasli i portfelnaya strategiya kompanii / F.V. Ragin [Elektronnyiy resurs]. – Rezhim dostupa: http://icon.contrast-interactive.com/uploads/FCK/File/Ragin_IndustryConsolidationArticle.pdf
 13. Ryinochnaya integratsiya v agroprodovolstvennom sektore: tendentsii, problemyi, gosudarstvennoe regulirovanie [Tekst] / Otvet. red. A.V. Petrikov. – M. : VIAPI im. A.A. Nikonova: “Entsiklopediya rossiyskih dereven, 2010. – 497 s.
 14. Sabluk P. T. MIzhgaluzevI vIdnosini / P. T. Sabluk, S. V. Sholudchenko // Agropromisloviy kompleks UkraYini: stan, tendentsIYi ta perspektivi rozvitku : Inform.-analIt. zb. Vip. 4. – K. : IAE, 2000. – S. 25–30.
 15. Formuvannya mIzhgaluzevih vIdnosin: problemi teorIYi ta metodologIYi / P.T. Sabluk, M.Y. MalIk, V.L. Valentinov; In-t agrar. ekonomIki. – K., 2002. – 294 s.: ris., tabl. – BIblIogr.: s. 280-292. – ukp.

Завантажити