О. Мірошниченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто особливості використання фінансового лізингу як інструменту інвестування в оновлення основних засобів вітчизняних підприємств. Обґрунтовано переваги фінансового лізингу та необхідність його використання з метою оновлення основних засобів, особливо в умовах недостатності фінансових ресурсів для купівлі нової техніки та обладнання.

Ключові слова: лізинг; фінансовий лізинг; договори фінансового лізингу; основні засоби; знос.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/9

References
 1. Habel B.R. Rozvytok finansovoho lizynhu Ukrainy v rozrizi spilnoho yevropeiskoho rynku [Tekst] / B.R. Hrabel // Suchasni tendentsii finansovoho rynku 2013 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://libfor.com/index.php?newsid=1923
 2. Goremykin V.А. Lizing. Prakticheskoe uchebno-spravochnoe posobie [Tekst] / V.А. Goremykin. – M.: INFRА-M, 1997. – 384 s.
 3. Hospodarskyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.01.2003 r. № 436-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 4. Hryshchenko O. Finansovyi lizynh: istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku [Tekst] / O. Hryshchenko // Yurydychnyi zhurnal. – 2006. – №3. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.justinian.com.ua/print.php?id=2192
 5. Zakhozhai K.V., Liashanov A.O. Finansovyi lizynh yak forma zaluchennia investytsiinykh resursiv pidpryiemstva / K.V. Zakhozhai, A.O. Liashanov // Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. – 2011. – Vyp. 32. – S. 83-88.
 6. Konventsiia UNIDRUA pro mizhnarodnyi finansovyi lizynh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_263
 7. Miroshnychenko O.Iu. Finansovyi lizynh yak investytsiinyi instrument onovlennia osnovnoho kapitalu pidpryiemstv [Tekst] / O.Iu. Miroshnychenko // Finansy instytutsiinykh sektoriv ekonomiky Ukrainy: stan, tendentsii rozvytku, praktyka reformuvannia: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. – K.: NDS “Tsentr ekonomichnykh doslidzhen”, Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2014. – S. 27-28. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.econom.univ.kiev.ua/ 2014.
 8. Nakonechnyi B.V. Perevahy ta nedoliky lizynhu porivniano z inshymy vydamy investytsiinoi diialnosti [Tekst] / B.V. Nakonechnyi // Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku: zbirnyk naukovykh prats. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012. – S. 262 – 270.
 9. Naiavnist i stan osnovnykh zasobiv za 2011 rik, 2012 rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ukrstat.gov.ua/
 10. Pidsumky diialnosti lizynhodavtsiv za 2012 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uul.com.ua/ files/Q4_2012_ukr.pdf.
 11. Pidsumky diialnosti finansovykh kompanii, lombardiv ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv) za 2012rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/fk_2012-1.pd
 12. Pidsumky diialnosti finansovykh kompanii, lombardiv ta yurydychnykh osib (lizynhodavtsiv) za 2010rik [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/fk_2010.pdf
 13. Podatkovyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 02.12.2010 r. № 2755-VI [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 14. Prohrama rozvytku lizynhu v Ukraini na period 2006-2010 rokiv [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://leasinginukraine.com/ua/publications/legal_issues/?pid=584
 15. Pro finansovyi lizynh: Zakon Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.12.1997 r. № 723/97-VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/723/97-vr. 16. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2012 r. / za red. O.H. Osaulenka. – K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2013. – 552 s.
 16. Rynok lizynhu 2008 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.uul.com.ua/files/2008_ukr.pdf
 17. Kholodnyi H.O. Lizynh v investytsiinomu mekhanizmi innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv [Tekst] / H.O. Kholodnyi [Tekst] – Kh.: KNEU, 2007. – 196 s.
 18. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy, pryiniatyi Verkhovnoiu Radoiu Ukrainy 16.01.2003 r. № 435-IV [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 19. Cherevan I. Efektyvnist lizynhu [Tekst] / I. Cherevan. – K.: Feniks, 2010. – 168 s.
 20. Cherevan I. Lizynh yak metod finansuvannia innovatsiinoho rozvytku vyrobnychoi bazy vitchyznianykh pidpryiemstv [Tekst] / I. Cherevan // Bankivska sprava. – 2008. – №2. – S.46-56.
 21. The European Leasing Market in 2012 [Elektronnyi resurs]. – Режим доступу: http://www.leaseurope.org/ index.php?page=key-facts-figures

Завантажити