О. Кравченко, канд. екон. наук, доц. ДоННУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ УГОД ЗЛИТТЯ АБО ПОГЛИНАННЯ

Визначені основні критерії оцінки ступеню проблемності діючої бізнес-моделі підприємства. Запропонований методичний підхід до визначення характеру прояву мотивів злиття або поглинання. Розроблено карту пріоритетів прийняття управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства.

Ключові слова: бізнес-модель, трансформація, проблеми, мотиви, злиття, поглинання, управлінські рішення, карта пріоритетів.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/11

References
  1. Afonychkyn A.Y., Mykhalenko D.H. Upravlencheskye reshenyya v эkonomycheskykh systemakh / A.Y. Afonychkyn, D.H. Mykhalenko: Uchebnyk. – SPb.: Pyter, 2009. – 480 s.
  2. Hokhan Patryk A. Slyyanyya, pohloshchenyya y restrukturyzatsyya kompanyy / Hokhan Patryk A. – Vyd. 3-tye, [pererob. na dop.]. – M. : Yzd-vo “Al’pyna Byznes Buks”, 2007. – 741 s.
  3. Depamfylys D. Slyyanyya, pohloshchenyya y druhye sposobы restrukturyzatsyy kompanyy. / D. Depamfylysyu – M.: Olym-Byznes, 2007. – 960 s.
  4. Evlanov L. H. Эkspertnыe otsenky v upravlenyy / L. H. Evlanov, V. A. Kutuzov. – M.: Эkonomyka, 1978. – 133 s.
  5. Yhnatyshyn Yu.V. Slyyanyya y pohloshchenyya: stratehyya, taktyka, fynansы / Yu.V. Yhnatyshyn. – SPb.: Pyter, 2005. – 270 s.
  6. Kostyuchenko V. M. Konsolidovana finansova zvitnist’: mizhnarodnyy dosvid ta praktyka Ukrayiny: Navchal’nopraktychnyy posibnyk / V. M.Kostyuchenko. – K: Tsentr uchbovoyi literatury, 2008. – 528 s.
  7. Marholyn E. Metodyka obrabotky dannыkh эkspertnoho oprosa // Polyhrafyya. 2006. – # 5. – S. 14-16
  8. Frolova L.V. Zlyttya ta pohlynannya pidpryyemstv: kompendium dlya studentiv ekonomichnykh napryamkiv pidhotovky dennoyi i zaochnoyi form navchannya / Frolova L.V., Holoborod’ko A.Yu. – K.: Kondor-Vydavnytstvo, 2013. – 240 s. – S.14
  9. Frolova L.V. Formyrovanye byznes-modely predpryyatyya: Uchebnyk. / L.V. Frolova, E.S. Kravchenko – K.: Tsentr uchebnoy lyteraturы, 2012. – 384 s.

Завантажити