Є. Жорова, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розкрито поняття антикризового корпоративного управління, зазначені особливості системи антикризового корпоративного управління. Виокремлено пріоритетні напрями формування ефективної системи управ- ління підприємствами, серед них – належне кадрове забезпечення системи управління, вдосконалення функціонування органів системи управління, оптимізація фінансової структури капіталу підприємства.

Ключові слова: корпоративне управління, антикризове корпоративне управління, система антикризового корпо- ративного управління.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/158-5/12

References
 1. Zhorova Y. Teorety’chni ta pry’kladni py’tannya ekonomiky’: zbirny’k naukovy’x pracz’ / Vy’pusk 27, tom 2. – K.: Vy’davny’cho-poligrafichny’j centr “Ky’yivs’ky’j universy’tet”, 2012. – pp.342 – 350.
 2. Grishnova O.A., Nacevy’ch A.O. Visny’k Xmel’ny’cz’kogo nacional’nogo universy’tetu 2011, # 2, T. 3, pp.215 – 219 3. http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1370875350.pdf
 3. Sy’stema korporaty’vnogo upravlinnya v Ukrayini: stan ta perspekty’vy’ rozvy’tku: monografiya / D.O.Bayura. – K.: Vy’davny’cho-poligrafichny’j centr “Ky’yivs’ky’j universy’tet”, 2009. – 228 p.
 4. Zakon Ukrayiny’ “Pro akcionerni tovary’stva” // Vidomosti Verxovnoyi Rady’ Ukrayiny’, 2008, # 50-51 (19.12.2008), st. 384.
 5. Kochkodan V. B. Staly’j rozvy’tok ekonomiky’. – 2013. – #3. – p. 335-341.
 6. Ligonenko L. O. Anty’kry’zove upravlinnya pidpry’yemstvom: teorety’ko-metody’chni zasady’ ta prakty’chny’j instrumentarij: monografiya / L. O. Ligonenko. – K. : Naukova dumka, 2000. – 390 p.
 7. Petrova I.L. Ukrayina: aspekty’ praci, 2011.– #1. – pp.25-30.
 8. Sardak O.V. Mexanizm regulyuvannya ekonomiky’. – 2010. – # 3, T. 1. – pp. 141-148.
 9. Trudovy’j potencial Ukrayiny’: ocinka stanu, efekty’vnist’ vy’kory’stannya, strategichni napryamy’ rozvy’tku [Monografiya] / O.A.Grishnova, S.R. Pasyeka, A.S. Pasyeka – : za nauk. red.. d-ra ekonomichny’x nauk, prof. O.A.Grishnovoyi. – Cherkasy’: vy’davny’cztvo TOV “MAKLAUT”, 2011. – 360 p.
 10. By’chkova N. V. Visny’k social’no-ekonomichny’x doslidzhen’. – 2013. – Vy’p. 1. – pp. 16-23.
 11. Varicheva R. V. Visny’k social’no-ekonomichny’x doslidzhen’. – 2012. – Vy’p. 4. – pp. 155-167.
 12. Kostanevy’ch N. I. Ekonomichny’j prostir. – 2013. – # 78. – pp. 233-241.
 13. Soroka R. S. Naukovy’j visny’k NLTU Ukrayiny’. – 2013. – Vy’p. 23.16. – pp. 353-357.
 14. Yaroshhuk O. Ekonomichny’j analiz: zb. nauk. pracz, 2009. – Vy’p. 4. – pp. 341-349.

Завантажити