І. Шевченко, асп. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ФАКТОР СТІЙКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Стаття розглядає роль людського ресурсу у формуванні стійкісно-орієнтованої конкурентоспроможності. Економічний розвиток все більше визначається зайнятістю, людським ресурсом та соціальними умовами. Узагальнено теоретичні підходи до аналізу ролі людського ресурсу в системі розвитку конкурентоспроможності. Розкрито значення соціальних і людських факторів міжнародної конкурентоспроможності в сучасних умовах. Виявлено вплив людського ресурсу на міжнародну конкуренцію. Визначено співвідношення рівнів соціально-адаптованої конкурентоспроможності в окремих країнах Центральної Європи, СНД та України. Накреслено шляхи посилення реформ для реалізації потенціалу людського ресурсу в інтересах національної конкурентоспроможності.

Ключові слова: людський ресурс,трансформаційні економіки, конкурентоспроможність, соціально-адаптована конкурентоспроможність, індекси конкурентоспроможності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/159-6/14

References
 1. Макроекономіка [Текст]: [підручник] / [В.Д.Базилевич, К.С.Базилевич, Л.О.Баластрик]; за ред. В.Д.Базилевича.– 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 743 с.
 2. Филюк Г. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації [Текст]: [монографія] /Г.Филюк.- Житомир: Вид-во ЖДУ ім..І Франка, 2009. – 404 с.
 3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку [Текст]:[монографія]: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.: За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816.
 4. Accelerating the transition towards Sustainable Investments [Text]: – / World Economic Forum. – Geneva, 2011. – 82 p. [сайт]. – Mode of access: – http://www3.weforum.org/docs/WEF_IV_AcceleratingSustainableInvesting_ Report_2011.pdf
 5. Berg, A., Ostry J. Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin? IMF Staff Discussion Note.1108. [Text]: [Electronic source]- 2011. Washington: International Monetary Fund. – [сайт]. – Mode of access: – http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2011/sdn1108.pdf.
 6. Cho D., Moon H., Kim M. Characterizing international competitiveness in international business research: A MASI approach to national competitiveness / Research in International Business and Finance 22, 2008, pp. 175–192.
 7. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. (2010). – European Commission. – 34 p.
 8. European Competitiveness Report 2008 (2008).- European Commission, 2008 – 120 p.
 9. The Global Competitiveness Report 2011-2012. [Text]: [Electronic source] / World Economic forum. – World Economic Forum, Geneva, 2010. – 544 p. [сайт]. – Режим доступу: – http://www3.weforum.org/docs/WEF_ GlobalCompetitivenessReport_2011-12.pdf – Назва з екрана.
 10. The Global Competitiveness Report 2012-2013. [Text]: [Electronic source] / World Economic Forum. – Geneva, 2012. – [сайт]. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2012-13.pdf.
 11. Green A., Preston J., Janmaat G. Education, Equality and Social Cohesion: A Comparative Analysis [Text]: / A.Green, J.Preston, G.Janmaat. – Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2006. – 211 p.
 12. Porter M. The Competitive Advantage of Nations [Text]: / M.E. Porter – The Free Press. New York, 1990. – 855 p.
 13. Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J. The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited: Reflections and Overview. [Text]: [Electronic source]:/ J. Stiglitz, A. Sen,J. Fitoussi. – 2009. – [сайт]. – Режим доступу: – http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/ overview-eng.pdf.
 14. Stumulating Economic Growth through Talent Mobility [Text]: [Electronic source] – /World Economic Forum, Geneva,2010. – 55 p. – Mode of access: http://www3.weforum.org/docs/WEF_PS_TalentMobility_report_2010.pdf
 15. Responsible Growth for the New Millennium: Integrating Society, Ecology, and the Economy. [Text]. – The World Bank, Washington, D.C. 2004 – 127 p.
 16. World competitiveness factors and criteria. [Text]: [Electronic source] – /Institute for Management Development. Lausanne. 2012 – 16 p. – Mode of access: http://www.imd.org/wcc/ wcc-factors-criteria/
 17. World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan.[Text]. – Geneva, UNCTAD, 2014 – 264 p.
 18. Working towards sustainable development. [Text]. – Geneva, International Labor Organization Office.2012 – 185 p.

Завантажити