А. Бохан, канд. екон. наук, доц. Київський національний торгово-економічний університет, Київ ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В ДОМІНАНТАХ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

В статті розглянуті актуальні питання розвитку стратегічного партнерства з урахуванням пріоритетів екологічної безпеки, яка постає визначальною та інтегруючою для країн світу за умов прояву викликів і загроз глобалізації.

Ключові слова: глобалізація, економічний простір, екологічна безпека, екологічна відповідальність, стратегічне партнерство, геополітична конфігурація.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/1

References
 1. Horbulin V.P. Stratehichne planuvannya: vyrishennya problem natsional’noyi bezpeky: monohrafiya / V.P. Horbulin, A.B. Kachyns’kyy. – K.: NISD, 2010. – 288 s.
 2. Kosolapov N. Bezopasnost mezhdunarodnaia, natsionalnaia, hlobalnaia: vzaimodopolniaemost іlі protivorechivost / N. Kosolapov //Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia. – 2006. – № 9. – P. 3-13.
 3. Kulagin V. Globalnaia i mirivaia bezopasnost’ / V. Kulagin // Mezhdunarodnye protsessy – 2007. – №2. – S. 38-51.
 4. Mizhnarodne bezpekove seredovyshche: vyklyky i zahrozy natsional’niy bezpetsi Ukrayiny. /Parakhons’kyy B.O., Yavors’ka H.M., Reznikova O.A.; za zah. red. K.A. Kononenka – K.: NISD, 2013. – 64 s.
 5. Asymetriya mizhnarodnykh vidnosyn / za red. H.M. Perepelytsi, O.M. Subtel’noho. – K.: Vyd. dim “Stylos”, 2005. – 555 s.
 6. Efremenko D. Vliianie krupnogo biznesa na teoriiu i praktiku global’noi’ e’kolohycheskoi’ politiki /D. Efremenko // Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia. – 2008. – № 11. – P. 61-68.
 7. Kostin V.I. E’kopolitologiia i globalistika: Uchebnoe posobie / A.I. Kostin. – M.: Aspekt Press, 2005. – P. 141-142.
 8. Piskulova N. Razvitie mirovoi e’konomiki: e’kologicheskii’ vektor N. Piskulova // Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia.– 2010. – № 12. – P. 28-37.
 9. “The Partnership Principle. New Forms of Governance in the 21st Century”. Alfred Herrhausen Society for International Dialogue. Archetype Publications. London. 2005.
 10. Internet-resource. Access mode: http://www.iiss.org.
 11. Kissinger Henry A. The chance for a new world order / Kissinger Henry A. // The International Herald Tribune. – 2009. – January 12. – Р. 12-14.
 12. Rifkin D. Esli nefti bol’she net… Kto vozglavit mirovuiu e’nergeticheskuiu revoliutsyiu? /Dzh. Ryfkin; per. s angl. M. Shternhartsa. – M.: YD “Sekret firmy”, 2006. – 416 s.
 13. Earth in the balance. Ecology and the Human Spirit / A. Hor, pereklad z anhl.: VHO “Ukrayina. Poryadok dennyy na ХХІ stolittya” ta Instytut staloho rozvytku. – K.: Intelsfera, 2001. – S. 240.
 14. Internet-resource. Access mode: http://www.rolandberger.com/news.
 15. Herasymchuk V. Stratehichne partnerstvo: pryntsypy, instrumentariy, efektyvnist’ / V. Herasymchuk / Internetresource. Access mode: http://economy.kpi.ua.
 16. Ukraina perevykonala vymogy Kiots’kogo protokolu shchodo vykydiv vugletsevogo hazu Internet-resource. Access mode: http://tyzhden.ua

Завантажити

 • pdf 160_6-9
  File size: 352 kB Downloads: 503