З. Галушка, д-р екон. наук, проф. ЧНУ імені Юрія Федьковича, Чернівці, М. Соболєва, магістр Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СОЦІАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

У статті визначено сутність та форми прояву соціального виключення окремих громадян та певних верств населення як соціально-економічного явища. Проаналізовано теоретичні засади та методологію оцінки феномену соці- ального виключення. Запропоновано комплексний підхід для вивчення цього явища з метою удосконалення принципів економічної та соціальної політики держави.

Ключові слова: соціальне виключення; види соціального виключення; концепція бідності; коло бідності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/3

References
 1. Abraxamson P. Socy’al’naya ekskpyuzy’ya y’ bednost’ / P. Abraxamson // Obshhestvennye nauky’ y’ sovremennost’. – 2001. – №2. – p.158-166.
 2. Doklad o razvy’ty’y’ chelovecheskogo potency’ala v Central’noj y’ Vostochnoj Evrope y’ SNG (v 1999 g.): Opubly’kovano dlya Programmy razvy’ty’ya OON (PROON). M.: Y’zd-vo “Ves’ my’r”,1999. – 88 p.
 3. Il’chenko N.. Social’ne vklyuchennya: teoriya i prakty’ka/ N. Il’chenko, R. Zhy’lenko // Ekonomichny’j rozvy’tok gromady’. – 2006. – №2. – P.2 – 6.
 4. Kuper R. Rossy’ya, Zapad y’ global’naya cy’vy’ly’zacy’ya / R. Kuper// Rossy’ya y’ Zapad v novom tыsyachelety’y’: Mezhdu globaly’zacy’ej y’ vnutrennej poly’ty’koj. – M.: George C. Marshall European Center for Security Studies, 2003. – P.30.
 5. Malyarenko T. A.Insty’tucional’ne vy’klyuchennya gromadyan yak faktor nebezpeky’ i ry’zy’ku / Malyarenko T. A., Olijny’k A. M. – International Association for Institutional Studies. EAN MONNET Working Paper No. 2011/56.
 6. Social’ne vidtorgnennya v Ukrayini: specy’fika proyaviv ta metodologiya ocinyuvannya / O. V. Makarova // Demografiya ta socz. ekonomika. – 2011. – №1. – P. 57-68.
 7. Nerivnist’ v Ukrayini: masshtaby’ ta mozhly’vosti vply’vu / za red. E.M. Libanovoyi: Insty’tut demografiyi ta social’ny’x doslidzhen’ imeni M.V. Ptuxy’, K., 2012. – 404 p. Novikova O. Ocinka social’ny’x ry’zy’kiv v regionax Ukrayiny’ yak pidstava dlya pry’jnyattya upravlins’ky’x rishen’ shhodo yix podolannya. – [Elektronny’j resurs]/ O.F. Novikova. – Rezhy’m dostupu: http://www.niss.gov.ua/ Monitor/Juli08/08.htm. – Nazva z ekrana.
 8. Social’na eksklyuziya v Ukrayini na pochatkovij stadiyi restavraciyi kapitalizmu / S . Oksamy’tna, V. Xmel’ko // Sociol.: teoriya, metody’, markety’ng . – 2004. – №3.
 9. Ryevnivceva O.V. Social’ne vy’klyuchennya: problemy’ vy’znachennya ta doslidzhennya /O.V. Ryevnivceva. Demografiya ta social’na ekonomika. – 2008. – №1. – P. 98-106.
 10. Savel’yev Yu. Superechnosti koncepciyi social’nogo vy’klyuchennya i vklyuchennya: vply’v social’no-polity’chnogo dy’skursu na sociologichni teoriyi / Yu. Savel’yev // Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu. Sociologiya. – 2012. – №3. – p.33-41.
 11. Sen A. Mozhly’vist’ suspil’nogo vy’boru /Amartiya Sen // [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu : nobel.org.ua/ images/laureats/6/1998/sen.pdf.
 12. Tolsty’x N.Social’ne vy’klyuchennya v suchasnij Ukrayini: sproba ocinky’ /N.V. Tolsty’x. // Ukrayins’ky’j socium. – 2003. – №1 (2). – C.81-85.
 13. Ukrayina: na shlyaxu do social’nogo zaluchennya. Nacional’na dopovid’ pro lyuds’ky’j rozvy’tok/ Ella Libanova, Yurij Levenecz’, Olena Makarova ta in. – 2011. – 124 p.
 14. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion, 2007 / [Elektronny’j resurs]. – Rezhy’m dostupu http://ec.europa.eu/social/Blob Servlet ? docId=2014&langId=en

Завантажити

 • pdf 160_14-19
  File size: 395 kB Downloads: 1097