А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Висвітлено передумови і наслідки контрпродуктивної рентоорієнтованої поведінки суб’єктів господарювання як чинника низької енергоефективності національної економіки. Обґрунтовано необхідність та стратегічні напрями вдосконалення державного регулювання рентних відносин з метою посткризової модернізації економіки України.

Ключові слова: енергоефективність економіки; рентні відносини; природно-ресурсна рента; рентоорієнтована поведінка; рентна економіка; інституціоналізація рентних відносин.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/160-7/4

References
 1. Baza danykh enerhetychnoyi statystyky Mizhnarodnoho enerhetychnoho ahentstva // http://iea.org/stats/index.asp.
 2. Vykorystannya enerhozberihayuchykh tekhnolohiy v krayinakh YES: dosvid dlya Ukrayiny. Analitychna zapyska Natsionalʹnoho instytutu stratehichnykh doslidzhenʹ pry Prezydentovi Ukrayiny // http://www.niss.gov.ua/articles/262/
 3. Myllʹ Dzh. S. Osnovy polytycheskoy ékonomyy s nekotorymy prylozhenyyamy k sotsyalʹnoy fylosofyy / Dzh. S. Myllʹ; [per. s anhl.; byblyohraf. ocherk M.Y. Tuhan-Baranovskoho]. – M.: Éksmo, 2007. – 1040 s.
 4. Rykardo D. Nachala polytycheskoy ékonomyy y nalohovoho oblozhenyya. Yzbrannoe / D. Rykardo; [per. s anhl.; predysl. P.N.Klyukyna]. – M.: Éksmo, 2007. – 960 s.
 5. Smit A.Dobrobut natsiy. Doslidzhennya pro pryrodu ta prychyny dobrobutu natsiy / A. Smit. – K.: Port-Royal, 2001. – 593 s.
 6. Marx K., Engels F.Tvory. 2nd ed. / K. Marx and F. Engels. – Kyiv State. publ flight. years. USSR, 1963. – Vol 25. – Part 1-2.
 7. Klark Dzh. B. Raspredelenye bohat·stva / Dzh. B. Klark. – M.: Ékonomyka, 1992. – 447 s.
 8. Marshall A. Osnovy ékonomycheskoy nauky / A. Marshall; [predysl. Dzh. M.Keyns; per. s anhl. V.Y. Blyumkyna, V.T. Rysyna, R.Y. Stolpera]. – M.: Éksmo, 2007. – 832 s.
 9. Buchanan J. M. Rent seeking and profit seeking // Toward a theory of the rent seeking society / Eds. By J.M. Buchanan, R.D. Tollison, G. Tullock. – College Station: Texas A&M University Press, Series 4, 1980. – P. 3-15.
 10. Tullock G. The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft / G.Tullock // Western Economic Journal. – 1967. – Vol. 5. – Р. 224-232.
 11. Krueger A.O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society / A.O. Krueger // American Economic Review. – 1974. – Vol. 64. – P. 291-303.
 12. Enerhoefektyvnistʹ yak kryteriy innovatsiynoho rozvytku ta konkurentozdatnosti derzhavy: Natsionalʹna dopovidʹ pro stan ta perspektyvy realizatsiyi derzhavnoyi polityky enerhoefektyvnosti // http://naer.gov.ua/wp-content/uploads/ 2010/02/nazdopovid.
 13. Bazylevych V. Sovremennaya ékonomycheskaya teoryya: v poyskakh novoy paradyhmy/ V. Bazylevych // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – 2013. – Vypusk 146. – S. 5-7.
 14. Dmytryev A.S. Razvytye systemy raspredelenyya pryrodnoy renty kak faktor stanovlenyya sotsyalʹno oryentyrovannoy ékonomyky // A.S. Dmytryev. Dyssertatsyya … kandydata ékonomycheskykh nauk: 08.00.01. – M.: Ros. hos. sotsyal. un-t, 2009. – 30 s.
 15. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny do 2030 roku // www.aes-ukraine.com/documents/5390.html.
 16. Vahonova O.H. Upravlinnya resursnym potentsialom vuhilʹnykh shakht: monohr. / O.H. Vahonova, YU.S. Papizh. – D.: Natsionalʹnyy hirnychyy universytet, 2013. – 178 s.
 17. HPU pozbavyla kompaniyu Stavytsʹkoho dozvoliv na vydobuvannya nafty i hazu // Ukrayinsʹka pravda, 26 bereznya 2014 // http://www.epravda.com.ua/news/2014/03/26/431574/
 18. Kabinet ministriv Ukrayiny initsiyuye dvorazove zbilʹshennya rentnoyi platy za vydobutok korysnykh kopalyn, yaki v znachnykh obsyahakh vykorystovuye velykyy monopolʹnyy biznes. – Informatsiyne ahentstvo UNIAN, 27.03.2014 // //http://economics.unian.ua/industry/901097-kabmin-proponue-podvojiti-rentnu-platu-za-vidobutok-korisnih-kopalin.html

Завантажити