К. Кучеренко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Розглянуто потенційні можливості інформаційних технологій в управлінні реалізації туристичного продукту, ви- значення переваг використання інтернет-ресурсів як для туристичних фірм, так і для їх клієнтів. Проведено аналіз розвитку та запровадження інформаційних технологій у діяльність підприємств туристичної сфери.

Ключові слова: інформаційні технології; туристична сфера; туристичне підприємство; туристичний продукт.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/6

References
 1. Bondarenko T. M. Tochky zrostannja vyrobnyctva: ponjattja, kryterii’ ta metodyka vyznachennja / T. M. Bondarenko // Ekonomika i prognozuvannja. – 2008. – № 1. – S. 136-144.
 2. Domashenko S. V. Suchasni informacijni tehnologii’ u rozvytku rynku turystychnyh poslug zaporiz’kogo regionu / S. V. Domashenko // Derzhava ta regiony. Serija: Ekonomika ta pidpryjemnyctvo. – 2013. – № 2 (71). – S. 44-49.
 3. Ynformacyonnыe tehnologyy v byznese. Эncyklopedyja / Pod red. M. Zhelenu. – Sankt-Peterburg, Moskva, Har’kov, Mynsk : Pyter, 2002. – 1120 s.
 4. Kvartal’nov V. A. Turyzm : uchebnyk / V. A. Kvartal’nov. – M. : Fynansы y statystyka, 2004. – 320 s.
 5. Mel’nychenko S. Informacijni tehnologii’ v upravlinni sub’jektamy turystychnoi’ dijal’nosti / S. Mel’nychenko // Visnyk KNTEU. – 2010. – №2. – S. 131-143.
 6. Mel’nychenko S. V. Informacijni tehnologii’ v turyzmi: teoretychni ta praktychni aspekty / S. V. Mel’nychenko // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu. – 2010. – №2(6). – S. 129-138.
 7. Mel’nychenko S. V. Informacijni tehnologii’ v turyzmi: teorija, metodologija, praktyka / S. V. Mel’nychenko. – K. : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2008. – 493 s.
 8. Plotnykova N. Y. Kompleksnaja avtomatyzacyja turystycheskogo byznesa. Ch. 1 / N. Y. Plotnykova. – M. : Sovetskyj sport, 2000. – 318 s.
 9. Skopen’ M. M. Komp’juterni informacijni tehnologii’ v turyzmi / M. M. Skopen’. – K. : Kondor, 2005. – 301 s.
 10. Stan ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukrai’ni za 2003 rik. – K. : Derzhavna turystychna administracija Ukrai’ny, Naukovyj centr rozvytku turyzmu, 2004. – 182 s.
 11. Tatarynceva A. S. Upravlinnja pidpryjemstvamy turystychnoi’ sfery z vykorystannjam suchasnyh informacijnyh tehnologij / A. S. Tatarynceva // Visnyk Zaporiz’kogo nacional’nogo universytetu. – 2011. – №1(9). – S. 148-153.
 12. Tkachenko T. I. Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologija, realii’ biznesu : monografija / T. I. Tkachenko. – K. : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2006. – 537 s.
 13. Ugoda mizh Urjadom Ukrai’ny ta Urjadom Korolivstva Niderlandiv pro povitrjane spoluchennja [Elektronnyj resurs] / Oficijnyj sajt Ministerstva transportu ta zv’jazku Ukrai’ny. – Rezhym dostupu :www.mtu.gov.ua/mintrans/control
 14. Jakushkyna M. Galileo pod novim trendom / M. Jakushkyna // Turbyznes. – 2007. – № 2. – S. 12.

Завантажити

 • pdf 163_31-35
  File size: 384 kB Downloads: 5807