Л. Лазебник, д-р екон. наук, доц., Н. Думенко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ БАНКІВСЬКОГО ПРОЦЕНТУ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

В статті здійснено ретроспективний аналіз основних поглядів на природу проценту. Наведено різні обґрунтування походження проценту, його ролі в розвитку кредитних відносин. Виокремлено його характеристики, які необ- хідно враховувати в сучасних дослідженнях банківського проценту.

Ключові слова: кредитні відносини, процент, банківський процент.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/7

References
 1. Homer S., R. Sylla. A history of interest rates. – Wiley (2005) Fourth edition, 710 p.
 2. Versal N.I. Teoriia kredytu [navch. posib.] / N.I. Versal, T.V. Doroshenko – K.: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2007. – 483 s.
 3. Istoriia ekonomichnykh uchen: pidruchnyk / [V.D. Bazylevych, N.I. Hrazhevska, P.M. Leonenko, T.H. Haidai, O.P. Nesterenko, A.O. Maslov, L.V. Vernyhora]; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Znannia, 2004. – 1300 s.
 4. Hudson M. How Interest Rates Were Set, 2500 BC – 1000 AD [Elektronnyi resurs] // M. Hudson. – Rezhym dostupu: http://michael-hudson.com/2000/03/how-interest-rates-were-set-2500-bc-1000-ad/. 12.09.2014.
 5. Blauh M. Ekonomycheskaia mysl v retrospektyve / M. Blauh. – 4-e yzd. – M. : Delo, 1994. – 720 c.
 6. Bekkyn R. Ssudnyi protsent v kontekste relyhyozno-etycheskykh khoziaistvennykh system proshloho i sovremennosty // Voprosy ekonomiky. – 2007. – № 2. – S.141-157.
 7. Mochernyi S.V. Politychna ekonomiia: navch. posib / S.V. Mochernyi. – K.: Znannia-Pres, 2002. – 687 c.
 8. Aristotel. Polityka / Per. z davnohr.ta peredm. O. Kysliuka. – K.: Osnovy, 2000. – 239 s.
 9. Cannan E., ed. 5th edition. Adam Smith. Book I, [Elektronnyi resurs] //Chapter V Of the Real and Nominal Price of Commodities, or of their Price in Labour, and their Price in Money. – Rezhym dostupu: http://www.econlib.org/ library/Smith/smWN2.html# 20.09.2014.
 10. Marks K. Kapital, Knyha 3, Ch.1-2. [Elektronnyi resurs] // Delenye pribyli na protsent i predprynymatelskyi dokhod. Kapytal, prynosiashchyi protsenty. 1078 s. Rezhym dostupu: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital3/index.html 16.09.2014.
 11. Sheludko V.M. Finansovyi rynok: Pidruchnyk. – 2 -he vyd., ster. – K.: Znannia, 2008. – 535s.
 12. Bankivska entsyklopediia / S.H. Arbuzov, Iu.V. Kolobov, V.I. Mishchenko, S.V. Naumenkova. – K. : Tsentr naukovykh doslidzhen Natsionalnoho banku Ukrainy : Znannia, 2011. – 504 s. – (Instytutsiini zasady rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy).

Завантажити