О. Піменова, канд. екон. наук, асист. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито основні проблеми аграрного сектору економіки України в сучасних умовах. Визначено основні напрями розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано необхідність соціо-еколого-економічного розвитку аграрного сектора.

Ключові слова: аграрний сектор, інституціоналізм, інституціоналізація, форми господарювання, соціо-еколого- економічний розвиток, фермерство, селянське господарство кооператив.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/12

References
 1. Bulgakov S. Rozmy’sly’.Tvorcha spadshhy’na v konteksti XXI stolittya / za red.V.D. Bazy’levy’cha. – K.: Znannya, 2006. – 903 s. – (Slavetni postati)
 2. Geyecz’ V. M. Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenologiya vzayemodiyi ta rozvy’tku / Valerij My’xajlovy’ch Geyecz’; NAN Ukrayiny’; In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrayiny’. – K., 2009. – 864 s.: tabl., ry’s.
 3. Moldavan L.V. Social’no-ekonomichna sutnist’ sil’s’kogospodars’ky’x pidpry’yemstv. – V monografiyi “Inovacijni transformaciyi agrarnogo sektora ekonomiky'” / [O. V. Shubravs’ka, L. V. Moldavan, B. J. Pasxaver ta in.]; za red..d-ra ekon. nauk O. V. Shubravs’koyi NAN Ukrayiny’, In-t ekon. ta prognozuv. – K., 2012. – C. 235-250.
 4. Pimenova O. V. Insty’tucijne zabezpechennya form gospodaryuvannya v sy’stemi agrarny’x vidnosy’n. : dy’s. … kand. ekonom. nauk: 08.00.01 / Pimenova Olena Volody’my’rivna; Ky’yivs’ky’j nacional’ny’j universy’tet imeni Tarasa Shevchenka. – Ky’yiv, 2013. – 253 s.
 5. Pimenova O. V. Model’ ocinky’ rivnya efekty’vnosti form gospodaryuvannya v agrarnomu sektori / O. V. Pimenova // Ekonomika ta prognozuvannya. – 2012. – # 4. – S. 77–88.
 6. Pimenova O. V. Sil’s’kogospodars’ka obslugovuyucha kooperaciya yak chy’nny’k konkurentnogo gospodaryuvannya maly’x i serednix gospodarstv v Ukrayini /O.V. Pimenova// Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Tarasa Shevchenka: Ekonomika. – #148. – 2013. – S. 58-60.
 7. Shumpeter J. A. Teory’ya эkonomy’cheskogo razvy’ty’ya/ J. A. Shumpeter. – M., 1982. – 445 s.
 8. Chernyakov B. A. Amery’kanskoe fermerstvo: XXI vek. / B. A. Chernyakov. – M.: Xudozhestvennaya ly’teratura, 2002. – 399 s.
 9. Chuxno A. A. Insty’tucionalizm: teoriya, metodologiya, znachennya / A. A. Chuxno // Ekonomika Ukrayiny’. – 2008 r. – #6. – S. 4-13.
 10. Lopaty’ns’ky’j Yu. M. Transformaciya agrarnogo sektora: insty’tucijni zasady’ / Yu. M. Lopaty’ns’ky’j. – Chernivci: Ruta, 2006. – 344 s.
 11. Novyj ekonomy’chesky’j slovar’ / pod red. A. N. Azry’ly’ana. – 3-e y’zd. – M.: Y’nsty’tut novoj эkonomy’ky’, 2009. – 1088 s.

Завантажити